Planet TCE

August 21, 2022

Subramani - 2007

பெண் தோகை

சமீபத்தில் வெளியான ‘திருச்சிற்றம்பலம்’ திரைப்படத்தில் ‘மேகம் கருக்காதா’ எனத் துவங்கும் பாடலை பொயட்டு தனுஷ் எழுதியிருக்கிறார். அதில் ‘பெண் தோகை வருடுதே’ என்று ஒரு வரி வருகிறது. தோகை என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருவது நமது தேசியப் பறவை மயில். ஆனால் ஆண் மயிலுக்குத் தான் அழகியதோர் தோகை இருக்கும்; இணையைக் கவர அதை விரித்து ஆடும். ‘பெண் தோகை’ – பெண்ணின் முடியைத் தான் குறிக்கிறதோ என்றால், அதற்கு முன்னதாக வரும் ‘பறக்க பறக்க துடிக்குதே’ வரியினால் பறவையின் தோகையையேக் கூட குறிப்பதாக இருக்கலாம். இப்பாடலில் வரும் ‘பெண் தோகை’ இல்பொருள் உவமையணியாக இருக்குமோ?

by rsubramani at August 21, 2022 03:31 PM

July 02, 2022

Prabhu Hariharan - 2002

Into Thin Air – Jon Krakauer

<amp-fit-text height="80" layout="fixed-height" max-font-size="72" min-font-size="6">

I was taken virtually to 1996 Mt. Everest disaster, where 12 climbers didn’t make home. Jon gave excruciating details on the events unfolded during summit assault and descend. The author, himself a climber, reached Mt. Everest and returned safely was plagued with loss of lives – that includes his guide Rob Hall.

</amp-fit-text>

This book gave me a view of ambitious mountain climbers, whose passion and endurance are beyond normalcy. Various stages and journey before the summit were clearly explained – starting from Kathmandu, Namche bazaar, Lobuje, Base Camp at 17,600 feet, Khumbu Icefall, Camp One, Camp Two, Camp Three, Camp Four and summit at little higher than 29,000 feet.

The author gave stories about his fellow climbers and their personalities that clearly helped visualizing the human side of them. I felt I was traveling with Sherpas, the real heroes of Mt. Everest, under-appreciated, hard-working, astonishing, helpful climbers – who setup the tents, setup ladders and ropes on for climbing, cook the food, serve the tea and haul all the goods.

I know I won’t climb any mountain of this caliber, but I’m humbled to learn the grit and perseverance shown by the determined climbers after reading this book.

by prabhuh at July 02, 2022 12:05 AM

February 19, 2022

Guruprasad L - 2010

ActivityPub integration

This blog now integrates with the Fediverse using the ActivityPub protocol. This means that you can follow this blog by searching for lguruprasad@www.lguruprasad.in and following that account from any of the supported platforms mentioned here! 🎉

by Guruprasad L at February 19, 2022 07:29 PM

How I set up my self-hosted Matrix instance

Matrix is a modern, decentralized, federated real-time communication protocol and open standard. It has a thriving ecosystem of servers, clients, and applications. Synapse is the reference server and Element is the reference client for the web, desktop and mobile platforms.

Matrix protocol logo

This is something that I have been interested in using and self-hosting for a few years now. I have had an account on the main matrix.org instance for a while now and wanted to switch to a self-hosted instance.

Since I have been using docker, docker-compose, and Ansible to deploy and run a wide range of self-hosted applications for my personal use, the spantaleev/matrix-docker-ansible-deploy was my choice for setting up my instance. I chose to use Synapse over Dendrite, the second-generation server because though it is lightweight, it is not feature-complete. All the other third-party implementations have a lot of catching up to do as well, at the time of writing this post.

I learned a bit of Terraform in my previous job, but never had a chance to learn it properly or build something from scratch using it. So armed with my little knowledge of Terraform, I created a small Terraform project to automate setting up a new Matrix instance. It provisions the DNS records needed for Matrix on Namecheap — my domain registrar and DNS host, provisions an appropriately sized Hetzner cloud instance with a floating IP address, and runs the deployment playbook in the matrix-docker-ansible-deploy repository with the provided Ansible variables file. I used the hcloud and the namecheap Terraform providers to do this.

With this, I was able to provision and set up my Matrix instance in under 10 minutes by just running

$ terraform plan -out=matrix-plan
$ terraform apply "matrix-plan"

I have released the source code for this project here on GitLab under the GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3) or later. Since this project contains the matrix-docker-ansible-deploy repository as a git submodule, running git submodule update --init should automatically pull in a known good commit of that repository to use for the deployment. The README file has the instructions for using the project to set Matrix instances from scratch.

I hope it is useful for those who are looking to set up a new Matrix instance.

by Guruprasad L at February 19, 2022 02:02 PM

February 18, 2022

Balachandran S - 2008

Brian Whittaker - In memoriam

Mr. Brian Whittaker was a great colleague that I had the opportunity to work with at McAfee. He was from the Aylesbury office. Today marks 2 years since the passing of Brian, and I have a few words to share.

When I joined the EWS team at McAfee in late 2010, Brian was already a very senior engineer. PN, one of the managers at that time, use to say, "For any given technology or programming language (that we were using), it is safe to assume Brian knows better than us". Specifically, if we ran into a problem that is unixy, a running joke in the team was to say "Well, man Brian", a reference to the Unix man pages being the ultimate source of information on anything in Unix/Linux. Brian could help with a solution for everything from a messed-up merge to process synchronisation problems. He maintained a fairly sophisticated build system for several years, created many useful utilities for the product and the engineering team and gave really useful feedback in code reviews.

For several years, the engineering team was also responsible for creating the Release notes for every release. And the team used to use Bugzilla at that time for issue tracking. Brian had written a utility that would parse comments from each bug that is meant for a release and create the HTML/PDF release notes. For doing that, to ensure that the comments that get into the release notes are unambiguous and easy enough for the customers to understand, Brian took upon himself the task of correcting the vocabulary, structure, and grammar of the bug comments. When we made mistakes that are not very obvious to us non-native English speakers, he famously quips "As my high-school English teacher used to say, …."

Brian also wrote the backup utility that the team had been using for well over a decade when I left McAfee. It was a home-grown Perl-based solution that handled daily/weekly backups of several TeraBytes of data.

When I first met him in person in 2013 during an official visit to the UK office, I was amazed at how he had organised this workstation’s desktop. There used to be dozens of small terminal sessions, each serving its own purpose (and only Brian knew which terminal is for what). You go ask him a question, he will get to the right terminal type in a few commands (at times obscure commands), and get the results that you had asked for. His work ethic/discipline is something that all of us could learn from.

Likewise, the build system that he created (along with AJ, SchCr, SiCr?) was extremely complex and sophisticated. At one point in the past, the set of Makefiles, triggered from a top-level make file used to generate 3 ISOs, 3 zips (patch install), and 1 source ISO.

By late 2019, Brian started to show signs of illness and needed frequent visits to the hospital. But his sense of commitment and nonchalance remained intact. I remember a specific incident where when a build failed for no apparent reason, I asked around and no one could figure out why. And Brian was in the hospital. While we worked around by creating a formal build off of our Jenkins, Brian was kind enough to login from the hospital to tell us that there is an intermediate IT-owned file server to which the build gets copied and that seems to be the point of failure.

I had the opportunity to meet him in person again in January 2020, just before the COVID-19 menace started. We (HB, SV, KSh, and I) had been to the UK office to transition a few products over to India. We had planned a few transition (a.k.a KT or TOI) sessions with Brian. But he was quite unwell by then and managed to share only a subset of what was planned (and that was of course quite useful). A few short weeks after we returned back to India, we were informed of Brian’s passing by PN. Though he was quite senior to us by age and experience, it was still a case of "gone too soon".

Brian, along with AJ, spent a significant part of his time improving developer/programmer experience (PX). And he was inspirational in many ways. A true "senior engineer", as the industry calls them.

PS: I could not find a LinkedIn profile for Brian, nor could I find any photos. I’ll share those if I manage to find any publicly available ones. Also, this is more of a "thought dump" than a proper blog post.

by Balachandran Sivakumar at February 18, 2022 07:12 PM

February 07, 2022

Balachandran S - 2008

The McAfee Years

In my ~14 years of experience in the software industry, I have worked in 3 companies (currently in my third). Prior to my current job, I spent a little over 2 years at Motorola Solutions (July 2008 - Nov 2010) and a little over 10 years at McAfee (Nov 2010 - Jun 2021).

While I had made some awesome friends at Motorola, I did not spend enough time to experience growth. Nor did I have the opportunity to witness products/programs growing from scratch to being used by thousands of end-users. However, I had an excellent mentor in PRam and some excellent friends, some of whom I am still in touch via social networks.

On the other hand, I spent over 10 years at McAfee, grew in my career, along with a mature, awesome product. Also, I was witness to a new product line being started from scratch and growing into a well-received popular set of products. I joined McAfee in November 2010, shortly after Intel announced its intention to acquire it (but not because of that), and worked there until June 2021.

In those 10 years, McAfee moved from being a public company to a subsidiary of Intel, then a private company that was spun off from Intel owned by private equity firms, then again went public and then part of it was sold to another private equity firm…​.

In those 10 years, the team that I belonged to moved from being part of Network BU to Content BU, back to Network BU, to Cloud Security BU to Cloud & Content Security BU to Network, Web and Data Protection

In those 10 years, the team worked on Email and Web Security (earlier known as WebShield), then the product was renamed to McAfee Email Gateway, which was eventually EOL in 2016, with support until 2021. Meanwhile, the focus in the company shifted to Data Protection and the team started working on the Network Data Loss Prevent solution/product suite.

In those 10 years, as seen above a lot of things changed.

But what did not change was the team - the people that worked together. This team was spread across 2 geos - Bangalore, India and Aylesbury, England. Between January 2011 and December 2018, the team of 20+ had about 4 people leaving voluntarily. As of January 2020, more than half the team members had spent over 15 years in the same team.

I used to tell those who joined our team more recently - This is not just a team, this is like an extended family. Those words aren’t rhetoric. The team was highly cohesive, cross-functional, supportive of each other, and backed each other without anyone asking them to do so, and in most cases knew each other personally. Work wasn’t always great - We had our share of mundane tasks. But the team spirit was always high. And the seniors in the team were quite willing to share their knowledge and experience.

I have the great fortune of having some great mentors - AJ, PN, HB, SchCr to name a few. I made life-long friends - AKR, HB, ACh, SV to name a few. I also had the opportunity to help and guide several junior members - TK, AM, DT, DMR to name a few.

In simple terms, it is the people that I worked with that made this job really great. A lot of what I want to say in these blog posts will be as much about the team, as about the learnings and experiences. The managers, colleagues, and friends there were extremely supportive of my career transition from a QA Engineer, to an Automation engineer, to an SDET, finally to being the Lead Developer.

I’ll end this first post with an expression of gratitude: To AK, ACh, and AR for hiring me; HB, SV, AR for trusting my abilities to transition from QA to other roles; ACh, PN, and HB for giving me the freedom to try doing things differently and trying new things; AKR for being my partner-in-craziness for many many years in trying to create some excellent tools, utilities, and frameworks; SSut for being the greatest QA Engineer-turned-Dev-turned-Architect that I’ve ever met; KSh, ACh, PN, BuSen, and SShre for role-models being automation engineers. SchCr for the design skills that I learned from his code; AJ for being the most humble, yet supremely knowledgeable mentor that one could imagine; and PN for tolerating all my tantrums and guiding me and mentoring me from my very early days at McAfee.

To be Continued…​ :)

To protect against social engineering attacks, where ever names of people are involved, I’ve used initials (or a variant to avoid ambiguity) instead of the full/real names of people. But most of my ex-colleagues who read these posts will be able to understand who I am referring to. :)

PS: I was part of McAfee Enterprise, which has since become Trellix

Edit 1: The tenure at McAfee was incorrectly mentioned as June 2022 in the 3rd paragraph. Corrected the typo.

by Balachandran Sivakumar at February 07, 2022 03:02 AM

January 27, 2022

Balachandran S - 2008

Going Static With Nikola

I started blogging around May 2006. I started with blogger, then moved on to wordpress and then eventually to self-hosted wordpress. This time around, when I decided to blog again, I have setup a static blog site built using Nikola - A static site generator written in Python. Nikola comes with a wide range of plugins and themes and helps us create beautiful websites and blogs with very minimal effort. And more importantly, Nikola is a Free/Libre Open Source Software.

Static Site Generators

Static Site Generators are tools that transpile contents written in some light-weight markup language like ReST, MarkDown, or AsciiDoc into HTML and CSS. They do this usually by using a templating engine behind the scenes. The templates of a templating engine define both the layout and the look & feel of a web page. These templates have placeholders and variables, CSS and the base HTML structure. A static site generator transpiles text from the input document into HTML by replacing variables and placeholders in these templates. Jinja and Mako are the most popular templating engines in the Python eco-system.

Most static site generators come with dozens of themes to choose from. Here, a theme is a collection of templates, CSS and possibly images. This site uses a common Nikola theme.

Why self-hosting? and why static?

A common question the several people ask me is why am I self-hosting when there are excellent platforms like Medium and even cloud-hosted wordpress. And some people go on to ask why I am using a static site when we can self-host something as powerful as wordpress.

The answer for the first one is simple. I want to own my data. And, I write blogs to share thoughts, opinions, stories and experience. I don’t want ads on my blog. The first point rules out blogger/blogspot and the last one rules out cloud-hosted wordpress.

The reason why I chose a static site is a little difficult to explain. But here it is anyway - My blog consists of several blog posts, comments for each of those and an about page. The only dynamic content in my blog is the comments section. Now, why would I want to have a sophisticated PHP + Apache/nginx + MariaDB ecosystem when about 95% of my web site is just HTML+CSS. All I need is a small sqlitedb for comments and some version control tool like git to maintain my blogs. So instead of setting up and maintaining something complex, vulnerable to attackers and sophisticated to use, I just use emacs + make + rsync.

Comments

Comments have become ubquituous in the modern web and so comments are an essential part of blogs too. Since this is a static web site, comments aren’t possible by default. But there is an amazing tool called isso that integrates well with Nikola. This amazing FLOSS supports comment moderation too. So that’s what is powering the commenting system in this blog.

Finally, if you are running your own self-hosted blog using a sophisticated tool and you want to move to a static site, feel free to reach out to me :)

by Balachandran Sivakumar at January 27, 2022 03:33 PM

January 17, 2022

Balachandran S - 2008

The Hiatus

Hello again, after a hiatus of a little over 7 years and 4 months :) A lot has happened between this blog post, and my previous blog post made on the 18th of August, 2014. I got married, moved into a new home, nephews and nieces were born, made some very good friends, moved to a new company, and I could go on and on. But between work, life and everything in between, blogging wasn’t something that I was actively thinking about. But it has been too long a break and I am eager to get started with blogging again.

One big change is this new blog site. I’ve moved away from my old Wordpress based blog to this statically generated blogs. I’ll be adding the ability to add comments very soon and this will be just like any other blog going forward. And the experiences that the last 7 years have given me are worthy of dozens of blog posts. I intend to have a series of posts dedicated to my time with McAfee (now McAfee Enterprise, as of 2022-01-18). There will be posts on some interesting people that I had the chance to work with (some only remotely), some on the tools and techniques that I have learned over the years, a few on COVID-19 and its impact on us, a few on climate change etc.

So, please don’t give up on my blogging this time :) I do hope to stay more consistent and share some interesting, useful, thoughtful, funny articles in the weeks and months to come.

by Balachandran Sivakumar at January 17, 2022 06:56 PM

December 19, 2021

Guruprasad L - 2010

Move windows between displays using shortcuts in KDE Plasma

I have a dual-display setup for my desktop and I usually set up custom keyboard shortcuts in KDE Plasma to allow moving windows between the displays easily. However, the KWin shortcuts section of the Plasma System Settings app has multiple shortcuts named in a confusingly similar way.

So I am writing this post to just document what I did to get my custom Ctrl +Alt + <left/right> arrow shortcut working.

Set up custom shortcuts for the Window to Previous Screen and the Window to Next Screen entries to get this working. As mentioned above, I use Ctrl + Alt + <left arrow> for the former and Ctrl + Alt + <right arrow> for the latter.

Screenshot showing the shortcut entries to change.

by Guruprasad L at December 19, 2021 02:36 PM

July 15, 2021

Guruprasad L - 2010

Updating a docker-based Wireguard server when connected to it remotely via the same VPN

I have a WireGuard server running on a Raspberry Pi 4B at my home, exposed to the internet via a static IP address and port forwarding. I set it up using the Linuxserver.io WireGuard docker container, which is straightforward to use and manage.

As I am in a different city now, I had been postponing the updates to the docker container since it is risky to do so remotely. Any issue in the upgrade process could lock me out of my home network till I am physically present in my home.

As I hate deferring updates, I decided to apply the update remotely. To prepare for that, I logged into the Raspberry Pi via the WireGuard VPN and set up a remote forwarding SSH tunnel on a server of mine hosted in the cloud, using a command like,

$ ssh -R 2222:127.0.0.1:22 username@remote.server.address -N

This command forwards the 2222 port on the remote server to 127.0.0.1:22 on the Raspberry Pi, thereby allowing access to it from the remote server. The -N flag prevents the execution of any remote command (like say, starting the user’s shell) and is useful for just forwarding ports.

Then I logged in directly to that server and logged in to the Raspberry Pi using the forwarded port on that server. Now I could destroy and re-create the WireGuard container without the fear of being locked out since I was connected to the device using SSH and not the WireGuard VPN itself. So, I ran the following command.

$ ssh -p2222 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -o CheckHostIP=no username@127.0.0.1

The UserKnownHostsfile=/dev/null option prevents the saving of the remote host’s SSH key in the ~/.ssh/known_hosts file, the StrictHostKeyChecking=no option prevents the checking of the remote host key, and the CheckHostIP=no option prevents the checking of the remote host’s IP address. These options disable a lot of important security measures that SSH provides by default ⚠. But since we are connecting to a known host through a forwarded host, and don’t want to save any local data about it, these options are fine to use.

This command my remote SSH session, and I was worried that I had missed something important and was locked out. So, I disconnected the SSH session using the escape sequence (<enter>~.) and reconnected to my cloud server and then to the Raspberry Pi. It worked and I heaved a sigh of relief and was glad to have pulled this off without any issues. I verified that updated WireGuard container was running without any issues and that I was able to connect to the VPN. 😌

by Guruprasad L at July 15, 2021 09:24 AM

March 12, 2021

Guruprasad L - 2010

Bye Tiny Tiny RSS, hello FreshRSS!

Update (April 2021): I switched back to Tiny Tiny RSS after fixing the abandoned LinuxServer.io Tiny Tiny RSS docker codebase to work with the latest Tiny Tiny RSS changes in my fork.

I have been using feed readers to consume RSS feeds for more than a decade now, starting with Liferea and then moving on to the web-based Google Reader (RIP) and NewsBlur. I used the free tier of NewsBlur for a long time and even contributed some bug fixes to it. The Android app was available on F-Droid and worked pretty well. However, as a self-hosting enthusiast, I wanted to self-host NewsBlur, and it was very difficult to do so. So I started searching for alternatives again.

I found Tiny Tiny RSS and fell in love with it as it was full of useful features and very easy to self-host. The project’s author can often be a very difficult person to deal with and is very opinionated. Fortunately, I had to ask for support on the official forums just a few times in the many years that I used Tiny Tiny RSS.

The TTRSS-Reader app on F-Droid proved to be a very good companion Android app, followed by a fork of the official version. When I moved all my self-hosted applications to a docker-compose based setup a couple of years ago, the LinuxServer.io tt-rss container image was very easy to set up and migrate to. Then the project stopped maintaining the container because the upstream author didn’t like them packaging his software and asked them to stop doing so. 🙁

The source for the container image was available on GitHub and I continued to use it to build and update the tt-rss container that I self-hosted. However, a month or so ago, there were some breaking changes to the configuration method used by Tiny Tiny RSS and my builds stopped working. Then I started checking if I could use the officially supported docker-based installation method documented here. However, that installation method required Tiny Tiny RSS to be run as a sub-folder under a top-level domain and not as a sub-domain like I wanted.

So I attempted to build my own Tiny Tiny RSS container and while doing so, realized that it is not worth doing so. I decided against spending any more time trying to get Tiny Tiny RSS to work as it was clearly not intended to be used in the way that I wanted to (according to the author). I started looking for alternatives again and liked FreshRSS. To be honest, it didn’t feel as polished and mature as Tiny Tiny RSS or NewsBlur, but was close enough.

I used the LinuxServer.io FreshRSS container to set up my instance and migrated all my feeds from Tiny Tiny RSS to it. As the web interface felt a bit clunky to me, I started using it via the client apps – NewsFlash on my desktop and Readrops from F-Droid on my phone and the experience has been okay.

Before I chose FreshRSS, I checked and investigated the current status of NewsBlur and if the self-hosting scenario had improved. The project has a docker-based deployment method now in the dashboard3 branch, but it looks like it might take a while for it to have first-class support. And the project has and uses a lot of bells and whistles which are not needed for a small instance or a single-user setup. I briefly considered subscribing to the premium plan on the official NewsBlur site, but didn’t do so out of subscription fatigue and also because I already pay for infrastructure which can be used for self-hosting many services.

by Guruprasad L at March 12, 2021 12:27 PM

February 18, 2021

Subramani - 2007

வேகத்தடைகள்

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு மிதிவண்டி பயிற்சியின் போது சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு நாய் குறுக்கே வந்தது; வண்டியைக் கட்டுப்படுத்த நேரமின்றி நாயின் மீது மோதி மிதிவண்டி ஒருபுறமும் நான் மறுபுறமும் சாலை நடுவே விழுந்தோம். நாடியில் நல்ல அடி; கை, கால்களிலும் விழுப்புண்கள். ஓரளவுக்குத் தேறி விட்டாலும், இன்று வரை மிதிவண்டியை இன்னும் தொடவில்லை. இரண்டு மாதங்களாகத் தொடர்ந்து வந்த ஒரு பழக்கம் சிறு வேகத்தடையால் முடங்கிப் போய் கிடக்கின்றது. பழக்கங்களை இந்த இடைவளிகள் சோம்பலால் நிரப்பி பாழாக்கி விடுகின்றன. ஒரே இடத்தில் கல் போல் நில்லாது, விரைவில் தடைகளைத் தாண்டி ஆறாய் ஓடட்டும் எந்தன் மிதிவண்டி.

by rsubramani at February 18, 2021 04:10 PM

January 01, 2021

Subramani - 2007

2020

நாடடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு பெரும்பாலான நாட்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே கழிந்ததால், இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. நேரம் ஒரு தடையல்ல என்பது நன்கு புரிந்தது; எவ்வளவோ நேரம் கிடைத்தாலும் சில செயல்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தவே முடியவில்லை. எல்லாவற்றிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேல் தொடர்ந்து செயலாற்ற இயலவில்லை; எனவே மனம் போன போக்கில் எல்லாவற்றையும் இஷ்டத்துக்கு முயற்சிக்க முடிந்தது.

புத்தகங்கள் ~ இந்த வருடம் 20 புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் என ஆரம்பித்து 15 புத்தகங்களே வாசித்திருக்கின்றேன். வாசித்தவற்றில் பல வருடங்களாக வாசிக்க நினைத்த ஒரு புளிய மரத்தின் கதை, புதுமைப்பித்தனின் பகடி எழுத்தில் நாரத ராமாயணம், தொ.பரமசிவனின் அழகர் கோயில், அலோக் கெஜ்ரிவாலின் Why I Stopped Wearing My Socks குறிப்பிடத்தகுந்தவை. கிடைத்த நேரத்தில் இன்னும் சில புத்தகங்களை வாசித்திருக்கலாம்.

திரைப்படங்கள் ~ மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் ஏகப்பட்ட படங்களைப் பார்த்தேன்; பின்னர் வேகம் தானாகவே குறைந்து விட்டது. பார்த்தவற்றில் ஈர்த்தவை Section 375, Dia, The Platform மற்றும் Article 15. இணையத் தொடர்கள், காணொலிகளையும் இதே கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்வதா எனத் தெரியவில்லை; ஆனால் அவையும் கணிசமான அளவு நேரத்தை இவ்வருடம் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன. பார்த்த இணையத் தொடர்களில் Paatal Lok மற்றும் Mr.Robot(இன்னும் சில சீசன்கள் பாக்கி இருக்கின்றன) நன்றாக இருந்தன.

எழுத்து ~ மேலே குறிப்பிட்டபடி ஆகஸ்டு மாதம் அதிகபட்சமாக 11 பதிவுகள் எழுதினேன்; அவ்வளவு தான் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் தொடர முடியாமல் 18 பதிவுகளுடனே வருடம் முடிந்து விட்டது. கடந்த பத்து வருடங்களில் பார்வையாளர்களின் வருகை இவ்வருடமே அதிகமாயிருந்திருக்கிறது. இது தொடர்ந்து எழுதத் தேவையான உத்வேகத்தை அளிக்கிறது. இந்த வருடம் நாடடங்கின் துவக்கத்தில் குறும்பட முயற்சியில் ஆரம்பித்து, காணொலிகளை(vlogging) எனது யூட்யூப் சேனலில் வெளியிட்டு வருகிறேன். காணொலிகளில் பெரும்பான்மையிடத்தை மகளதிகாரம் நிரப்பியிருக்கின்றது. அதில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த எனக்குத் தெரிந்த தகவல்களையும் பகிரலாம் என்று இருக்கிறேன். இவ்வருடம் ஒரு மின்னூல் வெளியிட்டிருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கும்.

மிதிவண்டி ~ ஓட்டமும் நடையுமாக இருந்தவன் மிதிவண்டி ஒன்றை வாங்கி கடந்த ஒரு மாத காலமாக ஊர் சுற்றி வருகிறேன். கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்போது தான் தொடர்ந்து மிதிவண்டி ஓட்டுகிறேன். இதுவரை ~500 கி.மீ வரை ஓட்டி இருக்கிறேன். நடக்கும் போதும், மிதிவண்டியில் போகும் போதும் ஒலியோடைகளையோ, பாடல்களையோ கேட்டபடி செல்கின்றேன். ஓர் ஒலியோடை துவங்கலாம் என்று யோசனை உள்ளது; 2021 முடிவில் பார்ப்போம் என்ன நடந்திருக்கிறதென்று.

இவை தவிர மொபைலில் வானையும், பறவைகளையும் படம் பிடிக்கப் பிடித்திருந்தது. குழந்தைகளுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட்டது மகிழ்ச்சியாகவும், நிறைவாகவும் உள்ளது. ஒரு வழியாக 2020-ஐத் தள்ளியாகி விட்டது; கொரோனாப் பெருந்துயரிலிருந்து, 2021 அனைவரையும் மீட்கட்டும்! புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

by rsubramani at January 01, 2021 03:56 AM

December 23, 2020

Subramani - 2007

அடியேன்

சில வருடங்களாக நடைப்பயிற்சியை அவ்வப்போது கடைபிடித்து வருகிறேன். பெரும்பாலும் வருடத் துவக்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட உறுதிமொழிக்காகவோ அல்லது கலந்து கொள்ளப் போகும் பத்து கி.மீ ஓட்டப்பந்தயத்துக்கான பயிற்சிக்காகவோ தொடரும் பயிற்சி, சில நாட்களிலேயே கைவிடப்படும். அதிகபட்சமாக உபயோகப்படுத்தும் செயலியில் நாளுக்கு ஒரு கி.மீ வீதம் ஒரு வருடத்தில் 365கி.மீ தூரத்தையாவது தொட வேண்டும் என்பதே, எட்ட முடியாத இலக்காக இருந்து வந்தது. இந்த வருடம் உறுதிமொழிகள் எதுவும் எடுக்காததினாலோ என்னவோ, இலக்கைத் தாண்டி மீட்டர் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. கொரோனா தொற்றால் நாடடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு தனித்திருந்த நிலையில் ராபின் சர்மா-வின் The World-Changer’s Manifesto புத்தகத்தை வாசிக்க நேர்ந்தது. அதில் குறிப்பிட்டிருந்த 20/20/20 சூத்திரத்தின் படி எழுந்தவுடன் முதல் 20 நிமிடத்தை உடற்பயிற்சிக்காக ஒதுக்க ஆரம்பித்தேன். அடுத்தடுத்த 20 நிமிடங்களை வாசிப்பதற்காகவும், அன்றைய தின அலுவல்களைத் திட்டமிடவும் செலவிட்டேன். இதை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு தோதாக, அலுவலகத்தில் தனிப்பட்ட மற்றும் குழுவினருக்காக குறைந்தது நாள் ஒன்றுக்கு 6000 அடிகள் வீதம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாத காலம் கடக்க வேண்டும் என WalkerTracker செயலியில் சவால்கள் நடத்தப்பட்டன. பணி நேரம் போக மற்ற எல்லா நேரங்களிலும் நடக்க ஆரம்பித்தேன். இரண்டே மாதங்களில் கடந்த அடிகளைக் கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் அவை 365கி.மீ-ஐத் தாண்டி ஓடி விட்டன. அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சவால்கள் காலாவதியாகி விட்டாலும், இன்னமும் பயிற்சி தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அடியேன் கடந்த மாதம் ஒரு மிதிவண்டி வேறு வாங்கி ஊர் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். அதைப் பற்றி வேறு ஒரு பதிவில் பார்ப்போம். கடந்து ஐந்து மாதங்களாக தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதால், 365*2 கி.மீத் தாண்டி மீட்டர் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றது. மகிழ்ச்சி!

by rsubramani at December 23, 2020 04:05 PM

October 20, 2020

Guruprasad L - 2010

The birthday greeting card masterpiece

Today is my wife’s birthday and after hearing that her nephew had made her a greeting card, my 32-months-old daughter decided that she had to do something to top that.

So she took her scribbling notepad, took all her crayons and scribbled all the colors she had one by one singing “Happy birthday to you amma!” for each color and gifted the result as her greeting card immediately after.

😘

by Guruprasad L at October 20, 2020 01:43 PM

August 26, 2020

Subramani - 2007

ஓடிப் போன ஆமை

Tortoiseவீட்டை விட்டு ஓடிப் போன ஆமை, 74 நாட்களுக்குப் பின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி கண்ணில் பட்டது. ஓடிப் போன ஆமையை  யோசித்துப் பார்த்தேன்; கிட்டத்தட்ட இரண்டரை மாதங்கள்; வீட்டிலிருந்து எட்டு மைல் தொலைவிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமையின் வேகத்தைக் கணக்கிலெடுத்துக் கொண்டால், அது அருகிலேயே எங்காவது தான் இருக்கும் என்று கணித்திருப்பார்கள். அப்படியே ஆமையின் வேகத்தைத் தானாகவே என் மனது தமிழ்த் தொலைக்காட்சி நெடுந்தொடர்களுடன் ஒப்பிட்டுக் கொண்டது. இதே போல இரண்டு-மூன்று மாதங்கள் கழித்து ஒரு தொடரைப் பார்த்தால், பெரிதாக கதை நகர்ந்திருக்காது; எதுவரைப் பார்த்திருந்தோமோ அதிலிருந்து தொடர்வது போலவே இருக்கும். உதாரணத்திற்கு நாடடங்கு நேரத்தில் சில மாதங்கள் நெடுந்தொடர்கள் ஒளிபரப்பப்படாமல் இருந்தனவல்லவா? அப்படியே தொடர்ந்து ஒளிபரப்பப்பட்டு இருந்தாலும், தொடரின் ஓட்டம் இந்த ஓடிப் போன ஆமையின் வேகத்தில் தான் நகர்ந்திருக்கும்; சில மாத இடைவெளியால் எந்தவொரு வித்தியாசமும் இருந்திருக்கப்போவதில்லை.

by rsubramani at August 26, 2020 04:48 PM

August 24, 2020

Subramani - 2007

நாரத ராமாயணம்

511a0dvkg0Lபுதுமைப்பித்தனின்நாரத ராமாயணம்‘, குறுநாவல் அல்லது நீள்கதை வடிவிலான சிறிய புத்தகம். ஒரே மூச்சில் வாசித்து விடலாமென்றால், வரிக்கு வரி பகடி; சில வரிகளை மீண்டும் வாசித்துப் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கிறது. ராமனது காலத்திலிருந்து காலனிய இந்தியா வரை காலச்சக்கரத்தில் ஒரு விரைவுப் பயணம், நாரத ராமாயணம்.

 

 

 

 

வாசிப்பின் போது எடுத்த சில குறிப்புகள்:-

மேலும், சீதாபிராட்டியின் மீது ஒரு தனிக் கோபம் இருந்தது. அசோகவனத்திலிருக்கும் பொழுது, என்ன சொல்கிறோம் என்றுகூட கவனிக்காமல் அவள் அவசரப்பட்டுக் கொடுத்த வரத்தினால், தனக்குச் செத்துப் போகவும் வழி இல்லாமல் செய்துவிட்டதை, அவரால் மன்னிக்க முடியவே இல்லை.

சுமந்திரபாலனும், கிரந்தத்தை மேலாகப் பார்த்து, அது பகைவர் வந்தவுடன் நடத்தவேண்டிய யுக்திகளாக இருந்ததால், இப்பொழுது அதைப்பற்றிக் கவலை இல்லை என்று அரசாங்கப் புத்தகசாலையில் வைத்துப் பூட்டினான்.

சில கெட்டிக்கார அயோத்தி வாசிகள் தங்களிடம் இருந்த படைக்கலங்களின் இரும்பு வீணாவதைக்கண்டு, தோசைக் கற்களாகவும் இரும்புக் கரண்டிகளாகவும் உருக்கி வார்த்துக்கொண்டனர்.

ஒருநாள் பூராவாகவும், வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான்களுடனும் அவர்கள் அரசாங்கத்துடனும் ‘டு’ போட்டுவிட்டால் வழிக்கு வந்துவிடுவார்கள் என்று நினைத்து, மூலைக்கு மூலை போய்ப் பேசி ஜனங்களைத் தன்வசப்படுத்த ஆரம்பித்தான்.

கட்டாயம் வாசியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்!

by rsubramani at August 24, 2020 04:06 AM

August 23, 2020

Subramani - 2007

எல்லையற்ற சுருள்

எல்லையற்ற சுருள்(Infinite Scroll) வடிவமைப்பு தற்போது பரவலாக எல்லா கருவிகளிலும், முகநூல், ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களிலும் காணப்படுகிறது. செயலியைத் திறந்தவுடன் சமீபத்திய அல்லது பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைக்கேற்ப சில செய்திகள் காட்டப்படும். கீழிலிருந்து மேலாக தொடு திரையைத் தள்ள(scroll) அடுத்ததாக சில செய்திகள் காட்டப்படும். நாம் செயலிக்குள்ளாகவே கட்டுண்டு கிடப்போம்; இப்படியாக முடிவிலியாய் சுருண்டு கிடக்கும் பெரும் நாகம் ஒன்று நம் நேரத்தை விழுங்கிக் கொண்டிருக்கும். முன்பெல்லாம் இவற்றையே பக்கவாரியாக பார்க்கும் போது, ஒரு கணக்கு வழக்கு இருக்கும்; பத்து பக்கங்களை இப்போதைக்குப் புரட்டுவோம் என்று நமக்குள் ஒரு எல்லைக்கோட்டை வரைந்து கொள்ளலாம். இந்த எல்லையற்ற சுருள் வடிவமைப்பில் அதே வழியைப் பின்பற்ற இயலாது. தற்போது நேர விரயத்தைத் தவிர்க்க, சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்தும் போது அவற்றிற்கென்று நேரம் ஒதுக்கி அப்போது மட்டும் பயன்படுத்துவது நன்று. அதற்காக நேர மேலாண்மைக்கான செயலி ஒன்றை கைபேசியில் நிறுவிக் கொள்ளலாம். நேரத்தின் மதிப்பை உணர்ந்து செலவிடுவோம்.

by rsubramani at August 23, 2020 04:56 PM

August 21, 2020

Subramani - 2007

லென்ஸ்

ரெட்டைவால் குருவிகுழாயின் மேல் சிறு கரும்பறவை ஒன்று, ஏதோ ஒரு பறவை விட்டுச் சென்ற நிழல் போல நின்று கொண்டிருந்தது. அது காக்கை அல்ல என்று அறிவேன். ஆனால் என்ன பறவை என்று அறியேன். அதை ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டேன். புகைப்படத்தைக் காட்டி அந்தப் பறவையைக் கண்டுபிடிக்க முயன்றேன்; சுற்றம் என்னை ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டது. அதே புகைப்படத்தைக் கூகுளிடம் காட்டிக் கேட்டுப் பார்க்கலாம் என்று தோன்றியது. சுற்றி வளைத்துத் தேடிப் பார்த்தால், கூகுள் புகைப்பட சேவையிலேயே நேரடியாக அந்த வசதி இருப்பது தெரிய வந்தது. படத்தைப் பார்த்து அதில் பொதிந்திருக்கும் விஷயங்களை எடுத்து கூறும் கூகுள் லென்ஸ் வெளியாகி இரண்டு வருடங்களாகின்றது. புகைப்படங்களிலிருக்கும் சொற்களை நகலெடுப்பது, மொழிபெயர்ப்பது, இடங்களை, பொருட்களை கண்டறிவது என பலதரப்பட்ட செயல்களை செய்யவல்லது, கூகுள் லென்ஸ்; இது கூகுள் புகைப்பட சேவையோடும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கூகுள் புகைப்பட செயலியில் அந்தப் புகைப்படத்தைத் திறந்து, லென்ஸ் ஐகானைக் கிளிக்கினேன்; ரெட்டைவால் குருவி என்று மின்னல் வேகத்தில் பதிலளித்து விட்டது. முயற்சித்துப் பாருங்கள்

by rsubramani at August 21, 2020 02:29 PM

August 13, 2020

Subramani - 2007

மனிதனும் நதியும்

heraclitus1-2x

இன்று கண்ணில் பட்ட ஹெராகிளிடஸின் பொன்மொழி:-

ஒரு மனிதன் ஒரே நதிக்குள் இருமுறை இறங்குவது சாத்தியமல்ல, அது அதே நதியல்ல; அவனும் அதே மனிதனல்ல.

மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது. ஓடிக் கொண்டேயிருப்பதால், நாம் பார்த்துக் கொண்டிக்கும் போதே நகரும் நதி அதே நதியல்ல; அதே போன்று மனிதனும் மாறிக் கொண்டேயிருக்கிறான். புறத்தோற்றத்தில் நிகழும் மாற்றங்களான வளர்ச்சி, முடி திருத்தம் இத்யாதி… இத்யாதி மட்டுமல்லாது சூழல், கற்று கொள்ளும் பாடங்கள், சக ஜீவராசிகள் என அனைத்தும் ஒரு சிறு அளவிலாது அகத்தளவில் மாற்றங்களை நிகழ்த்தியபடியே தான் உள்ளன. இவை வெளியில் தெரிவதில்லை என்பதை விட அவற்றை நாமே அறிவதில்லை என்பதே நிதர்சனம். இந்த பொன்மொழியில் சற்றே வரிகளை மாற்றி அமைத்துப் பார்த்தால்:-

ஆற்றுக்குள் இறங்கிய அதே மனிதனல்ல கரையேறுபவன்; கரை ஒட்டி ஓடும் ஆறும், அவன் இறங்கிய அதே ஆறல்ல.

நேற்றைய நான், இன்று இல்லை. இன்றைய நான், நாளை இல்லை. நாளை ஒருநாள் நானே இல்லை. தத்துவம்னா அப்படி தான்; கண்டுக்காதீங்க.

 

by rsubramani at August 13, 2020 05:04 PM

August 12, 2020

Subramani - 2007

இஷ்டாவதானி

ஒரே நேரத்தில் பலதரப்பட்ட பணிகளைச்(multitasking) செய்யும் போது ஏற்படும் செயல்திறன் இழப்பு பற்றி இக்கிகாய் புத்தகத்தில் சில பக்கங்கள் பேசப்பட்டிருந்தன. அது கணிணிகளுக்கு வேண்டுமானால் ஒத்து வரும்; ஆனால் மனிதர்களுக்கு சரிப்பட்டு வராது. ஒரு நேரத்தில் ஒரு செயலில் மட்டுமே கவனத்தைக் குவிக்கும் போது அதை சிறப்பாகச் செய்ய முடியும் என்று விவரித்திருந்தார்கள். அப்போது அஷ்டவதானிகள் அப்படியே சிந்தனையில் வந்து போனார்கள்; அவர்களால் மட்டும் எப்படி ஒரே சமயத்தில் எட்டு செயல்களை செய்ய முடிகிறது என்று. அப்படியே நம்மைப் பற்றியும் யோசித்துப் பார்த்தேன். ஒரே நேரத்தில் செய்வது இருக்கட்டும்; அடுத்தடுத்தாவது எத்தனை செயல்களைச் செய்ய முடிகிறது; ஏதாவது ஒரு செயலையாவது முடிக்க முடிகிறதா? இப்படி எதையுமே முழுவதுமாக முடிக்காமல் multitasking என்ற பெயரில் தன் இஷ்டத்துக்கு இழுத்தடிக்கும் நபர்களை ‘இஷ்டாவதானி‘ என்றழைக்கலாமா என யோசித்து வருகிறேன். செய்யணுமே என்று கடனுக்கு அச்செயலை செய்பவர்கள், செய்முறை அறியாது அல்லது அறிய விழையாது இஷ்டத்துக்கு செய்பவர்கள் இத்யாதி… இத்யாதிகளையும் இஷ்டாவதானிகளாக் கொள்ளலாம்.

by rsubramani at August 12, 2020 03:46 PM

August 11, 2020

Subramani - 2007

இயற்கை

<iframe allowfullscreen="true" class="youtube-player" height="349" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation" src="https://www.youtube.com/embed/X-nFwKMHAhs?version=3&amp;rel=1&amp;showsearch=0&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;fs=1&amp;hl=ta&amp;autohide=2&amp;wmode=transparent" style="border:0;" width="620"></iframe>

‘இயற்கை’ எனக்குப் பிடித்தத் திரைப்படங்களில் ஒன்று. டூரிங் டாக்கீஸ் யூட்யூப் சேனலில் ‘சாய் வித் சித்ரா’ நிகழ்ச்சியில் ‘இயற்கை’ திரைப்படம் உருவான விதத்தை இன்று ஜனநாதன் எடுத்துரைத்தது நன்றாக இருந்தது. அதிலும் ‘வெண்ணிற இரவுகளை’ப் பற்றி சொன்ன விதம் அருமை ‘இல்ல சார் அப்படி ஒரு ஆள் கதை எழுதிருக்கான். வெண்ணிற இரவுகள்னு ஒரு கதை. தஸ்தயேவஸ்கினு ஒருத்தன். சும்மா உடம்பு சரியில்ல குழந்தைக்கி; 150ரூ-க்கி ஒரு கதை எழுதிருக்காரு. உலகமே வியக்கும் கதை சார். ரெண்டு பேருமே சிறந்தவன்; அதில யாரத் தேர்ந்தெடுப்பா? அப்டின்றது அந்தக் கதையின் சாராம்சம்‘. பார்த்த போது ‘வெண்ணிற இரவுகள்’ நாவலை நான் புத்தகக் கண்காட்சியில் தேடி அலைந்தது தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. புத்தகத்தின் பேரைக் கேட்டதும் அப்படியே மேலும் கீழும் பார்ப்பர். அடுத்ததாக யார் எழுதியது என்று கேட்பர். நான் கஷ்டப்பட்டு தஸ்தயேவ்ஸ்கினு சொல்வேன். அவர்கள் இல்லையென்று கையை விரிப்பர். பின்னர் ஒரு கடையில் தஸ்தயேவ்ஸ்கியின் குறுநாவல்கள் புத்தகத்தில் வெண்ணிற இரவுகளைப் பார்த்து வாங்கி வந்து சேர்ந்தேன்.  தஞ்சை பின்னணியில் அவர் சொல்லப் போகும் கதை எப்படி இருக்கும்னு யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்; பார்ப்போம்.

by rsubramani at August 11, 2020 03:23 PM

August 10, 2020

Subramani - 2007

எனக்கும் இந்தி தெரியாது

விமான நிலையத்தில் இந்தி தெரியாததால் ‘நீங்கள் இந்தியரா?‘ என ஓர் அலுவலர் கனிமொழியை வினவியதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். பெங்களூரு விமான நிலையத்திலும் இதே போல இந்தியிலேயே பேசும் அதிகாரிகளைப் பார்த்திருக்கிறேன். முதலில் அவர்கள் சொல்ல வருவதைப் புரிந்து கொள்ள முனைந்தேன். எனக்கு தமிழ், ஆங்கிலம், ஓரளவிற்கு கன்னடமும் தெரியும்; இவற்றையெல்லாம் விட்டு விட்டு அதுவும் ஆங்கிலம் தெரிந்த நபர்கள் அம்மாநில மொழியையும் தவிர்த்து விட்டு இந்தியில் பேசும் போது ஏனோ அதை என் மனம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது. போகப் போக  ‘இந்தி தெரியாது. கன்னடம் அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசுங்கள்‘ என்று சொல்ல ஆரம்பித்தேன். அதற்கு எனக்கு கிடைக்கும் பதில் ‘மதராஸியா?‘. பொது இடங்களிலும் சிலர் இந்தியில் வந்து பேச ஆரம்பிப்பார்கள்; இந்தி தெரியாது என்று சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள். அதிலும் சிலர் தேசிய மொழி இந்தி தெரியாமல் எப்படி? என்று கேட்பார்கள். அவர்களுக்கு நாம் இந்தி தேசிய மொழி அல்ல என்று பாடம் எடுத்து விட்டு நகர வேண்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி நபர்களிடம் இந்தி தெரியாது என்று சொல்லும் போது கர்வமும் கூட வந்து ஒட்டிக் கொண்டு  ஒருவித மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும்.

by rsubramani at August 10, 2020 03:06 PM

August 09, 2020

Subramani - 2007

வாரி வழங்கப்படும் தரவுகள்

பொதுவாக மேடைப் பேச்சுகள், கட்டுரைகளில் மேற்கோள்கள், புள்ளிவிவரங்களைச் சேர்க்கும் போது அவை சொல்ல வரும் கருத்துகளை வலுவாக முன்வைக்க உதவியாக இருக்கும். ஆனால் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவும் செய்திகளையும், காணொளிகளையும் பார்த்தால், அதில் தரவுகளைத் தாரை தாரையாகக் கொட்டி விட்டிருக்கின்றனர். அப்படி வாரி வழங்கப்படும் தரவுகளிலிருந்து, புதிதாக நாம் தெரிந்து கொள்பவையும், நம்பகத்தன்மையும் மிகக் குறைவு. பார்வையாளர்களின் சொந்தக் கருத்துக்கு ஏற்ப அவற்றிற்கு லைக்ஸூம், டிஸ்லைக்ஸூம். புள்ளியியலில் இருக்கும் தரவுகளை வளைத்து  எந்த ஒரு கருத்துக்கும் சாதகமாகக் கூற முடியும். உதாரணத்திற்கு இன்று கொரேனாவால் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கையை எடுத்துக் கொள்வோம். நேர்மறையாக சொல்ல விழையும் போது இதையே நேற்றைய எண்ணிக்கையை விட இன்று புதிதாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை குறைவு எனச் சொல்லலாம். அதையே எதிர்மறையாகச் சொல்ல நினைத்தால், அதை மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டு புதிதாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கையில் மாநிலங்களிலேயே அதிகம்(முதலாவதோ/இரண்டாவதோ) என்றும் கூறலாம். ஒரே தரவை கருத்துக்கு ஏற்றவாறு திரித்துக் கொள்ளலாம். அதிலும் சிலவற்றில் கூறப்படும் தரவுகளைக் காணும் போது, ஒருமுறை என் நண்பர் சொன்ன ‘நான் தான் இரண்டாவது மூணாவதா வந்தேன்‘ வாக்கியம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது(நான்காவது என்பதை இப்படியும் கூறலாம் போல).

by rsubramani at August 09, 2020 05:22 PM

August 06, 2020

Subramani - 2007

அமேசான் கிண்டில் குறிப்புகள்

சில மாதங்களாக கிண்டிலில் புத்தகங்கள் வாசிக்கும் போது எடுக்கும் குறிப்புகளை டிவிட்டரில் பகிர்ந்து கொள்ள இயலவில்லை. முன்னதாக புத்தகங்களின் அட்டையுடன் குறிப்புகளை ட்விட்டரில் கிண்டிலிலிருந்து பகிரலாம். பகிரும் போது தெரிவிக்கப்படும் பிழை குறித்த செய்திகளாலும் எந்த பயனும் இல்லை; ஒன்றும் புரியவும் இல்லை. வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்பு கொள்வதைத் தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டே வந்தேன். இடையில் ஒருமுறை அவர்களது தளத்தில் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை யாராவது சந்தித்துள்ளார்களா என்று தேடிப் பார்த்தேன்; எதுவும் சிக்கவில்லை.
Kindle_Share_To_Twitter_Fails
இன்று முதலாவதாக அமேசான் இந்தியாவினுடைய வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்பு கொண்டேன். என்னுடன் உரையாடியவர் கருவியை மீட்டமைக்க(reset) அறிவுறுத்தினார். எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லாததால் அவரிடம் வேறு பதில்கள் இல்லையென்றும், என்னுடைய கருவி அமெரிக்காவில் வாங்கப்பட்டிருப்பதால் மேலதிக விவரங்களுக்கு வேண்டுமானால் அந்நாட்டினுடைய வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்பு கொள்ளச் சொன்னார். நானும் விடாமல் அடுத்ததாக அமெரிக்க வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்பு கொண்டேன். அவர்களிடமிருந்து கிடைத்த பதில் ‘அமேசான் கிண்டிலிலிருந்து புத்தகக் குறிப்புகளை ட்விட்டருக்குப் பகிரும் வசதி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வசதியை இனி உபயோகிக்க முடியாது.‘. அவருடன் உரையாடிக் கொண்டிருக்கும் போதே இம்முறை இணையத்திலும் அதே பதிலை காண முடிந்தது. சரியான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தித் தேடாவிட்டால் அமேசான், கூகுளால் கூட நமக்கு உதவ முடியாது எனத் தெளிந்தது. இந்திய வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்திலிருப்பவரால் இந்த பதிலளிக்க முடியாதது தான் சற்று வேதனை அளிப்பதாக இருந்தது. ஆக ட்விட்டரில் புத்தகக் குறிப்புகளைக் கிண்டிலிலிருந்து பகிர வேறு வழியைத் தான் யோசிக்க வேண்டும்.

by rsubramani at August 06, 2020 07:21 AM

July 19, 2020

Guruprasad L - 2010

Fixing the rough edges of my Plasma setup

I use KDE Plasma on my Arch desktop and I’ve had some issues with getting my dual-monitor, mixed DPI setup to work properly as mentioned in my previous post.

I nuked and paved my existing installation a few weeks ago and set up Arch afresh on the same computer on a new SSD. On the previous install, I had set up the root filesystem on a hard drive with LVM and the system startup was very slow – ~45 seconds to reach SDDM, an additional ~30 seconds to drop to a usable desktop, and then ~5 seconds to run my xrandr script.

The boot time and the time taken to reach a usable desktop was significantly lesser with the SSD – ~8 seconds to start SDDM, ~5 seconds to the desktop, ~3 seconds to run the xrandr script. So I was happy.

As exciting as that was, I still had many rough edges and paper cuts, most of them persisting across multiple re-installations. Thanks to the posts by various posts by fellow Plasma users, I was able to solve them 🙂

SDDM

Monitor layout

When SDDM started, it always did with my monitor layout and DPI configured wrong. My secondary 1080p monitor is placed to the left of my primary 4K monitor and SDDM always placed the former to the right of the latter.

Thanks to this useful post, I was able to create a custom Xsetup script by adding the xrandr command from my previous post and configuring SDDM to run it when starting the display server.

# /etc/sddm.conf
[XDisplay]
DisplayCommand=/usr/share/sddm/scripts/Xsetup

Theme

I don’t like the default theme used by SDDM, maui. Since Arch is a DIY distro, it doesn’t automatically set up the default Plasma theme, breeze, like many other distros do when Plasma is installed.

Previously, I was using the Chili login theme to make the SDDM greeter look nice. I was unsure why and how, the Manjaro installation on my laptop, had a nice Plasma theme for SDDM. But I didn’t spend any time investigating at all till now.

I checked the Arch wiki page on SDDM theming to check if there are nice themes listed there that I could use and found that it is possible to configure the SDDM theme using the Plasma System Settings application after installing the sddm-kcm package. I found the default Breeze theme which I liked very much and set it as the theme. But that didn’t work. So I went ahead and configured it manually in sddm.conf and voilà, it worked! 😀

# /etc/sddm.conf
[XDisplay]
DisplayCommand=/usr/share/sddm/scripts/Xsetup

[Theme]
Current=breeze

Desktop scaling

I was pleasantly surprised to see that Plasma automatically scaled my 4K monitor without having to configure scaling manually via the Display settings application. Everything in the secondary monitor looked large as expected and I had to run my xrandr command from the previous post, with some changes to restart Plasma shell for making the wallpaper fit the scaled display, manually every time due to something in the Plasma startup process resetting the screen configuration irrespective of when my xrandr auto-start script ran.

Thanks to this post on Reddit by a fellow Plasma user, I found that the kscreen2 service was the culprit and disabling it ensured that the display configuration set up by the SDDM Xsetup script persisted and as a result, I didn’t have to manually run my xrandr script 😀 😌

There could be some side-effects caused by disabling the kscreen2 service, but I haven’t run into any till now 🙂

Emoji picker

The built-in emoji picker, introduced in Plasma 5.18, is very convenient and something that Plasma was sorely missing before. However, in spite of installing an appropriate emoji font, the emoji picker had a lot of missing emoji with blank squares and the color/gender variants of some emoji looked broken with those showing up as two separate symbols (one for the emoji and the other for the color/gender variant) overlapping each other.

Thanks to this Reddit post, I was able to solve the issue by creating a custom fontconfig configuration file, ~/.config/fontconfig/fonts.conf, with the configuration below and by forcefully rebuilding the font info cache files by running fc-cache -f.

<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
	<match target="font">
		<edit mode="assign" name="rgba">
		<const>rgb</const>
		</edit>
	</match>
	<match target="font">
		<edit mode="assign" name="hinting">
		<bool>true</bool>
		</edit>
	</match>
	<match target="font">
		<edit mode="assign" name="hintstyle">
		<const>hintfull</const>
		</edit>
	</match>
	<match target="font">
		<edit mode="assign" name="antialias">
		<bool>true</bool>
		</edit>
	</match>
	<match target="font">
		<edit mode="assign" name="lcdfilter">
		<const>lcddefault</const>
		</edit>
	</match>
	<match target="font">
		<edit name="autohint" mode="assign">
		<bool>false</bool>
		</edit>
	</match>
	<match target="pattern"> 
		<edit name="family" mode="prepend"> 
		<string>Noto Color Emoji</string> 
		</edit> 
	</match> 
</fontconfig>

It looks nice after the fix 👌🏼

by Guruprasad L at July 19, 2020 07:00 AM

April 10, 2020

Subramani - 2007

துளை

கோரங் விழித்துப் பார்க்கும் போது எண் 48 என்று குறியிடப்பட்ட ஓர் அறைக்குள் இருக்கிறான். அந்த அறையில் உடனிருக்கும் ட்ரிமகாசியின் உதவியால் மெல்ல மெல்ல அந்த இடத்தைப் பற்றி தெரிய வருகிறது.

platform

 • பூஜ்யத்தில் ஆரம்பித்து ஏகப்பட்ட தளங்கள் கீழ்நோக்கி செல்கின்றன.
 • ஒவ்வொரு தளத்திலும் இருவர் இருக்கின்றனர்.
 • அவ்விடத்திற்கு வரும் போது ஏதாவது ஒன்றை தங்களுடன் கொண்டு வரலாம்.
 • குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உணவு மேடை பூஜ்ய தளத்தில் ஆரம்பித்து கீழ்நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும். ஒவ்வொரு தளத்திலும் சிறிது நேரம் நிற்கும்; அதற்குள் அத்தளத்திலிருப்பவர்கள் உணவருந்தி விட வேண்டும்.
 • உணவை எடுத்து அறையில் வைத்துக் கொண்டால், அறையின் வெப்பநிலை உச்சத்திற்கோ அல்லது உறைய வைக்குமளக்கு கீழோ மாறிக் கொண்டே, அறையிலிருப்பவர்களை நிலைகுலையச் செய்யும்.
 • ஒவ்வொரு தளத்தில் இருப்பவர் உண்டது போக மிச்ச மீதிகளே கீழ்நோக்கி செல்லும். தளத்தின் எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உணவு மேடையில் வெறும் பாத்திரங்களே எஞ்சும்.
 • ஒரு தளத்தில் ஒரு மாதம் கழித்த பின்னர் அவர் வேறொரு தளத்திற்கு மாற்றப்படுவர்; அது அவர் இருக்கும் தளத்திற்கு மேலோ அல்லது அதளபாதாளத்திலோ கூட இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு 23, 119, 45, 171, 6 … என்று ஒழுங்கற்று அந்த தள வரிசை மாதமாதம் நீளும்.

அறை எண் 48-ல் ஒரு மாதம் கழித்த பின்னர் 171-வது தளத்திற்கு கோரங்கும், ட்ரிமகாசியும் மாற்றப்படுகிறார்கள். உணவு மேடை அத்தளத்திற்கு வரும் போது எதுவும் எஞ்சியிருக்காது. அத்தளத்தில் ஒரு மாத காலம் எப்படி அவர்கள் தாக்குபிடிக்கிறார்கள்? அத்துளையில் ஆறு மாதம் கோரங் எப்படி சமாளிக்கிறான்? உணவை எல்லா தளங்களுக்கும் கிடைக்கும் படி செய்ய நினைக்கும் கோரங்கால், அத்துளையில் அவன் இருக்கும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் அந்த மாற்றத்தைக் கொண்டு வர முடிந்ததா? என்பதை ‘துளை’ (The Platform) துளைத்துச் சொல்கிறது.

<iframe allowfullscreen="true" class="youtube-player" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/RlfooqeZcdY?version=3&amp;rel=1&amp;fs=1&amp;autohide=2&amp;showsearch=0&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;wmode=transparent" style="border:0;" type="text/html" width="620"></iframe>

நன்று.

by rsubramani at April 10, 2020 04:38 AM

March 29, 2020

Subramani - 2007

ஒட்டுண்ணி

Parasite (ஒட்டுண்ணி) – சென்ற வருடம் வெளியாகிய இக்கொரியத் திரைப்படம், வாங்காத விருதுகளே இல்லை என்று சொல்லுமளக்கு விருதுகளைக் குவித்திருக்கின்றது (சிறந்த திரைப்படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருதும் அதில் அடக்கம்). விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்ற இத்திரைப்படத்தில் அப்படி என்ன இருக்கிறது?

parasiteவறுமையில் வாடும் கிம் குடும்பத்தினருக்கு, கிம்மின் மகன் கி வூ-வின் நண்பன் வாயிலாக ஒரு பணக்கார வீட்டுப் பெண்ணுக்கு வீட்டில் சென்று சொல்லிக் கொடுக்கும் வேலைக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அதைப் பயன்படுத்தி, அதே வீட்டிலேயே தன் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் வெவ்வேறு வேலை கிடைக்கச் செய்கிறான், கி வூ (தமிழ்த் திரைப்படம் ‘மின்சார கண்ணா’ பாணியில்). கிம் குடும்பத்தினருக்கு நாட்கள் நன்றாக நகர்ந்து கொண்டிருந்த வேளையில், ஒருநாள் பார்க் குடும்பம் தன் மகன் டா சாங்கின் பிறந்தநாளைக் கொண்டாட வெளியூர் செல்கிறார்கள். அவர்கள் ஊரில் இல்லாததால், இரவில் கிம் தன் குடும்பத்தினருடன் பார்க் வீட்டில் பார்ட்டியில் ஈடுபடுகிறார். பெருமழை காரணமாக பயணத்தைத் தொடர முடியாமல், பார்க் குடும்பத்தினர் விரைவிலேயே வீடு திரும்புகின்றனர். கிம் குடும்பத்தினர் பார்க் குடும்பத்தினரின் கண்களில் படாமல் தப்பினார்களா? தொடர்ந்து நிகழும் சம்பவங்களை, திரைப்படத்தில் கண்டுகளியுங்கள்.

திரைப்படத்தின் கதை, திரைக்கதை, ஒளிப்பதிவு எல்லாம் ஒருபுறமிருக்க, உலக நாடுகளில் இத்திரைப்படம் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றதற்கான காரணம், அது ஏழை-பணக்கார வாழ்க்கை முறைகளை சித்தரித்து, பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை கண் முன் நிறுத்தியதாகக் கூட இருக்கலாம்; இதனால் உலகெங்கும் வசிக்கும் மக்கள், தங்களை படத்தின் கதாபாத்திரங்களோடு பொருத்திப் பார்த்து, படத்துடன் ஒன்றிப் போக முடிந்திருக்கலாம்.

முதல் பாதியில், கிம் குடும்பத்தினர் பார்க்கின் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது, அவர்கள் பார்க் குடும்பத்தினரை சார்ந்திருப்பதாலும், பெறும் ஊதியத்தாலும் அவர்கள் ஒட்டுண்ணி போலத் தோன்றுகிறார்கள். ஆனால் படம் நிறைவுறும் போதோ, பார்க் குடும்பத்தினர் எல்லா விதமான அன்றாட வேலைகளுக்கும் கிம் குடும்பத்தினரையேச் சார்ந்திருப்பதால், அவர்கள் கிம் குடும்பத்தினரின் உழைப்பை உறிஞ்சி வாழும் ஒட்டுண்ணிகளாகத் தெரிகிறார்கள்.

by rsubramani at March 29, 2020 04:45 PM

January 18, 2020

Karthik G.R. - 2011

கருப்பு வெள்ளை நிஜம்

அவள்: ஏதாவது என்னிடம் பேசேன் வினோ?

அவன்: எதைப்பற்றி பேசுவது?

அவள்: “கனவுகள்”

அவன்: விழித்துக் கொள்வது போல் வரும் கனவுகள் அலாதியானவை

அவள்: எப்போதெல்லாம் கனவு காண்கிறாய்?

அவன்: விழிக்கும் போதெல்லாம் கனவுக்குள் நுழைகிறேன்

அவள்: அறிவியல் கனவை விவரிப்பதில்லை

அவன்: அந்த அரிதாரம் இல்லாத கனவே அழகு

அவள்: “கனவு” என்பது?

அவன்: கற்றல் கற்பித்தல் இரண்டின் பரிணாமம்

அவள்: புரியும்படி சொல்லேன்

அவன்: கனவு என்பது “கருப்பு வெள்ளை நிஜம்”

அவள்: பார்வைக்கு வர்ணங்கள் வேண்டுமே?

அவன்: பார்க்கும் கண் அல்லவா கனவு

“அவள்”: வினோ … வினோ … எழுந்திரு…

அவள்: யார் உன்னை எழுப்புவது?

அவன்: நீ தான் என்னை எழுப்ப பார்க்கிறாய்

அவள்: இது கனவா?

அவன்: இல்லை நிஜம்

அவள்: யாருக்கு?

அவன்: நான் செய்த உனக்கும், நீ செய்த எனக்கும்

“அவள்”:  இப்போது விழிக்கிறாயா இல்லையா?

அவள்: வினோ விழித்துக் கொள்ள போகிறாயா?

அவன்: ஆமாம் எனக்காக இன்னொரு கனவு காத்திருக்கிறது

அவள்: இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கனவில் இருக்கலாமே?

அவன்: முடியாது

“அவள்”: முகத்தில் தண்ணீர் ஊற்ற போகிறேன்

அவள்: ஏன் வினோ?

அவன்: கனவில் நினைந்தால் குளிர் அதிகம்

“அவன்”: விழித்துவிட்டேன் … தண்ணீர் ஊற்றீவிடாதே

“அவள்”: தப்பித்துக் கொண்டாய் வினோ

“அவன்”: இன்னும் கொஞ்சம் தூங்க விடலாமே

“அவள்”: கனவுகளில் நினைந்தால் குளிர் அதிகம், உனக்கு தெரியாதா?

“அவன்”: இப்போதுதான் தெரிந்து கொள்கிறேன் 🙂

Regards,
Karthik.G.R.

by karthikgr at January 18, 2020 01:37 PM

January 13, 2020

Guruprasad L - 2010

How to get a dual monitor setup with mixed DPI working on Xorg

Last year, I purchased a new 4K monitor to use as my primary display in addition to my existing 1080p monitor. Like with most 4K monitors, this one required scaling to display text and interface elements in a readable size. While the dual monitor setup worked okay out of the box on Windows 10, it didn’t on my Arch install running an up-to-date KDE Plasma.

1.5x scaling in the Display settings on Plasma made everything look okay on the primary 4K monitor but look large and ugly on the 1080p monitor. I was aware that Wayland supports mixed DPI environments very well but I was stuck on Xorg due to having an Nvidia GPU and Plasma’s support for EGLStreams still being a work in progress.

I read multiple recommendations on the internet to scale (mentioned correctly in a few places as “upscaling”) the 1080p display using xrandr to compensate for the scaling done by the desktop environment so that everything looks okay on both displays. What confused me a long time is that “scaling” meant different things when it came to xrandr and the desktop environment. Scaling in the desktop environment translated to zooming in the desktop by 1.5x (“downscaling”) to make everything look larger and (up)scaling the display using xrandr meant zooming out the Xorg display for the monitor 1.5x to make everything look smaller.

A lot of different xrandr commands were given as examples. However, all of those were for setups different from mine and used a lot of parameters and flags without a general explanation of what they do and how to adapt them for other scenarios. This was very important for someone like me who isn’t familiar with the terminology. So for a while, I had to resort using just konsole on the secondary 1080p monitor with the font size reduced to make it look okay and the interface elements still looking large and ugly.

Eventually, I found out the solution that I needed – scale the desktop environment 1.5x which reduced the effective resolution of the 4K (3840×2160) monitor to 1440p (2560×1440) and that of the 1080p (1920×1080) monitor by 1.5x to 720p (1280×720). That made everything on the 4K monitor look properly sized and large on the 1080p monitor. To fix that, I had to use xrandr to upscale the 1080p display by 1.5x (2880×1620) to compensate for the desktop environment’s 1.5x scaling. With that, everything looked good on both monitors. Below is the xrandr command that I used.

xrandr --fbmm 6720x3780 --output DP-0 --pos 2880x0 --mode 3840x2160 --scale 1x1 --primary --output HDMI-0 --pos 0x0 --mode 1920x1080 --scale 1.5x1.5

The fbmm flag sets the reported physical size of the X screen as a whole. In this case it is (3840+2880)x(2160+1620), which is the sum of the resolutions of both monitors after running the xrandr command. The --pos flag is used to position the monitors in the 6720x3780 display. Since the 1080p monitor is present to the left of the primary 4K monitor, its position is at 0x0. The starting position of the 4K monitor is 2880x0, where 2880 is the horizontal resolution of the 1080p monitor, so that it is positioned right after the latter ends.

This still caused an issue on the 1080p monitor where the Plasma desktop screen was reduced in size by 1.5x and was not filling the whole display. This also meant that the wallpaper was not filling the whole display. The unfilled area in that display was black in color. (Update May 2020: this can be fixed by restarting the Plasma Shell) To work around this issue, I used black color as the wallpaper for that screen and removed all the elements on that desktop. Till very recently, I continued using black color as the wallpaper and when I found that this was fixed in a recent Plasma update (not sure when and which version), I was able to use a proper wallpaper on the 1080p monitor as well.

While this solved the major problem with mixed DPIs, the GUI toolkits (Qt 5, GTK 3) and some applications like Firefox needed some additional scaling tweaks to get them looking okay. For this I used the excellent documentation on HiDPI in the Arch wiki which covered almost everything. Steam and VirtualBox were a couple of notable exceptions that didn’t work okay. The former didn’t support fractional scaling and only worked with 2x scaling which makes everything noticeably larger. The latter was broken and had a lot of issues with the menus appearing in the wrong places and the guest VMs unable to use a proper resolution. Fixing this issue required setting QT_SCREEN_SCALE_FACTORS to 1.0.

by Guruprasad L at January 13, 2020 09:17 AM

September 29, 2019

Guruprasad L - 2010

Balloon, joy in small things

Balloon, joy in small things

Today, we took our 20-month-old daughter to a toy store for the the first time. She was excited to be there and was eagerly looking at everything. While she pointed to a few things that caught her eye and said that she wanted it, she didn’t cry or protest when we ignored her requests.

A free balloon given to her in that shop was all that she needed to have an unerasable grin 😃 on her face for the next few hours and ignore everything else!

by Guruprasad L at September 29, 2019 03:08 PM

August 31, 2019

Subramani - 2007

14-வது மதுரை புத்தகத் திருவிழா

மதுரையில் நேற்று ஆரம்பித்த 14-வது புத்தகத் திருவிழா செப்டம்பர் 9 வரை நடைபெற இருக்கிறது. இன்று புத்தகத் திருவிழாவிற்கு அனலிகாவுடனும், கிஷோருடனும் சென்று வந்தேன்.

அவ்வப்போது கிண்டிலிலேயேப் புத்தகங்களை வாங்கி வருவதால் இவ்வருடம் விருப்ப பட்டியலேதும் இல்லை. இருப்பினும் அத்தனை புத்தகங்களைப் பார்த்ததும் எதுவும் வாங்காமல் இருக்கவும் முடியவில்லை. இன்று வாங்கிய புத்தகங்கள்:-

 1. ஓர் இலக்கியவாதியின் அரசியல் அனுபவங்கள் – ஜெயகாந்தன்
 2. ஓர் இலக்கியவாதியின் பத்திரிக்கை அனுபவங்கள் – ஜெயகாந்தன்
 3. ஓர் இலக்கியவாதியின் கலையுலக அனுபவங்கள் – ஜெயகாந்தன்
 4. சங்கச் சித்திரங்கள் – ஜெயமோகன்
 5. நாய்கள் – நகுலன்
 6. ஆட்கொல்லி – க.நா.சு
 7. இந்தியாவில் சாதிகள் – டாக்டர் அம்பேத்கர்
 8. ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதை – தோப்பில் முகமது மீரான்

by rsubramani at August 31, 2019 04:53 PM

August 25, 2019

Subramani - 2007

எனது கைபேசிகள்

கண்களைக் கட்டிப் போட்டு, குனிந்த தலை நிமிராமல் நம்மை வளைத்துப் போட்டிருக்கும் கைபேசிகள் நம் உறுப்புகளுள் ஒன்றாகி வெகு நாட்களாகி விட்டன. ஏதோ சிந்தனையில் இன்று ஆழ்ந்திருந்த போது, என்னென்ன கைபேசிகள் வைத்திருந்தேன், அவற்றை எப்போது வாங்கினேன் என்று எண்ணிப் பார்த்தேன். 2006-ம் ஆண்டிலிருந்து கைபேசியை உபயோகித்து வரும் நான், இதுவரை உபயோகித்த கைபேசிகளில் ஒரே நிறுவனத்தின் கைபேசியை ஒருமுறைக்கு மேல் வாங்கியதில்லை என்பது வியப்பு! நான் பயன்படுத்திய/பயன்படுத்தும் கைபேசிகள்:-

nokia-1600motorola-w230samsung_galaxy_s_duos

oneplus-xredmi-note-7-pro

by rsubramani at August 25, 2019 04:51 PM

May 07, 2019

Karthik G.R. - 2011

ஒற்றை வரி

அந்த ஒற்றை வரியைத்
திரும்பத் திரும்ப மீட்டுகிறேன்
புரிதலுக்காக அல்ல
புரிதலை உணர்ந்து கொள்வதற்காக

எதையும் வாயால் கவ்வி
உணரும் மழலையெனப்
பல் தடம் பதியக் கவ்வுகிறேன்

எந்த ஒரு மறுமொழியும்
அதன் கனத்தைக் குறைக்கப்போவதில்லை

எனினும் உதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்
வரியின் அந்த பக்கத்தில் இருக்கும் என்னிடம்

அந்த வரியின் பின்னல் வரும்
விளக்கங்களில் எல்லாம் செவிடன் தான்

அந்த வரி – “என்னை மன்னித்துவிடு”

 

by karthikgr at May 07, 2019 07:54 PM

April 30, 2019

Karthik G.R. - 2011

பயணம்

 

சக பயணியின்

கவர்ந்த உரையாடல்கள் எல்லாம்

சேமிப்புக் கணக்கில்

வரவு வைக்கப்படும் நினைவுகள்தான்

கணக்கில் வராத

கனவுகளை

யாரும் பெரிதுபடுத்துவதில்லை

பயணப்படுத்தலின்

வேகம் கூடக் கூட

ஆரம்பப்புள்ளியின் அருகாமையை

உணரமுடியும் தானே

வழிகளில் மாறும் பயணங்களும்

பயணங்களில் மாறும் வலிகளும்

அசாதாரணமானவை

தனக்கான மரணங்களை

இரசிக்க முடியுமென்றால்

இந்த வாழ்தல் சற்று

ஆறுதல் தான்

 

by karthikgr at April 30, 2019 05:11 PM

April 20, 2019

Karthik G.R. - 2011

அந்த நொடி

 

பத்திரமாய் ஒளித்துவைத்து இருந்த

உன்னைத் தேடி

மீட்டெடுத்து

என் முன் விட்ட

அந்த நொடி

 

உன் கால் அடி தடத்தில்

முளைத்த நிலாக்களை எடுத்து

மக்காத குப்பைத்தொட்டியில்

போட்டுவிட்டு

உன் பாதங்களை ரசித்த

அந்த நொடி

 

ஒரே சமயத்தில்

நினைவிலும்

கனவிலும்

வரப்பெற்ற வரம் கொண்ட

நொடிகளில் ஒன்று

அந்த நொடி

 

by karthikgr at April 20, 2019 06:34 AM

April 11, 2019

Karthik G.R. - 2011

அவன் மிருகம்

 

எனக்குள் இருந்த மிருகத்திடம்

என்னை ஒப்படைத்த பின்

நிம்மதியாய் இருந்தேன்

அவன் மட்டும் ஓலமிட்டான்

மிருகம் ஆபத்து என்று

 

நிசப்தத்தின் அலறல் கேட்டு

தூக்கத்திலிருந்து நான் விழிக்க

எனக்குள் இருந்த

மிருகத்தைக் காணவில்லை

கையில் அழகிய வாள்

நாக்கில் குருதி வழிய

அவன் அங்கே நின்றிருந்தான்

 

என்னைப் பார்த்து

உன்னை மனிதனாக்கி விட்டேன்

எனக் கூவி நெருங்க

நானோ உறுமினேன்

 

by karthikgr at April 11, 2019 07:45 PM

April 09, 2019

Karthik G.R. - 2011

பிழைத்து போ

 

அவள்: காதலியிடம், ஆண்கள் வெட்கப்படுவது உண்டா ?

 

வினோ: ஆண்கள் வெட்கப்படுவதில்லை

 

அவள்: வழக்கம்போல் அழகாய் பொய் சொல்கிறாய் வினோ

 

வினோ: சரி. எந்த காதலியும் அந்த வெட்கத்தைக் கண்டுபிடிப்பதில்லை

 

அவள்: உன் வெட்கத்தை நான் அறிவேன்

 

வினோ: நிரூபிக்கப்படாதவற்றை அறிவியல் நம்புவதில்லை

 

அவள்: நம் கை சேர்க்கையில் உன் இதயத்துடிப்பைவிட மெலிதாய் அதிரும் உன் விரல் நரம்புகள் சொல்லும் சாட்சி

 

வினோ: அது உனக்கு …. ?

 

அவள்: இன்னும் நிறையச் சாட்சிகளிருக்கிறது

 

வினோ: போதும் விட்டுவிடேன்

 

அவள்: பிழைத்து போ வினோ ……. ( இப்போதைக்கு 😉 )

 

by karthikgr at April 09, 2019 06:09 PM

April 07, 2019

Karthik G.R. - 2011

வினோ பாவம்

 

அவள்: நீ அடிவாங்கப் போகிறாய் 😠

 

வினோ: வினோ பாவம் …. 😳

 

அவள்: “981” முத்தங்கள் நிலுவை என்கிறாய்

 

வினோ: நீ கொடுக்க வேண்டிய முத்தங்கள் அவை

 

அவள்: நான் கொடுக்கும் முத்தங்களை எந்த கணக்கில் சேர்கிறாய்?

 

வினோ: கணக்கிடப்படும் முத்தங்கள் முத்தங்களே இல்லை

 

அவள்: அப்படியென்றால் கணக்கிடாதே…

 

வினோ: அதைத்தானே செய்கிறேன்

 

அவள்: கண்டிப்பாய் உனக்கு  அடி உண்டு !! 😡

 

வினோ: வினோ பாவம்…. 😳 😳

 

 

by karthikgr at April 07, 2019 07:43 AM

April 02, 2019

Karthik G.R. - 2011

ரசிகை

அவள்: உனக்குப் பகல் பிடிக்குமா இல்லை இரவு பிடிக்குமா ?

வினோ: கண்ணையும் இமையையும் தனித்தனியாய் ரசிக்க முடியுமா என்ன ?

அவள்: எதாவது ஒன்றைச் சொல் …

வினோ: கண் பார்க்கமுடியாத இமை என்று வைத்துக்கொள்

அவள்: சரி, உன் நினைவிலிருக்கும் இரவுகள் ?

வினோ: அம்மாவிடம் கதைகேட்டுக்கொண்டு உறங்கிப்போன இரவு. சங்கு பூச்சாண்டிக்குப் பயந்து கண்களை மூடிக்கொண்ட இரவு

அவள்: சங்கு பூச்சாண்டியா ..?

வினோ: ஆமாம். படித்த நாவலின் சொற்களைச் சேர்த்து கவிதை என்று எனக்கே சொல்லிக்கொண்ட இரவு

அவள்: இன்னும் …

வினோ: பதின்பருவத்தில் கனவில் யாரோ என்னைத் தழுவ, உடல் வியர்த்துத் திடுக்கிட்ட இரவு

அவள்: யார் அது ??

வினோ: நினைவில்லை. யாருக்கும் தெரியாமல் அழுது தலையணையை நினைத்த இரவு

அவள்: நீ சொல்லும் உன் இரவுகள் எனக்கு பரிச்சயம்

வினோ: என் இரவுகளை நீ எங்குப் பார்த்தாய் ?

அவள்: உன் கண்களுக்குள் மிளிரும் இரவுகளின் ரசிகை அல்லவா நான் !

by karthikgr at April 02, 2019 08:20 PM

March 28, 2019

Karthik G.R. - 2011

கட்சி மாற்றம்

 

அவள் சூடும் மல்லிகைகூட

அவன் காதலில்

ரோஜாவாய் கட்சி மாறும்

 

 

by karthikgr at March 28, 2019 04:55 PM

March 27, 2019

Karthik G.R. - 2011

ராஜா…வினோ…

வினோ: ராஜா, உன்னோடு இந்த கடற்கரையில் அமர்ந்து இருக்கையில் நான் நானாக இருக்கிறேன்.

ராஜா: மற்ற சமயங்களில் நீ யார் வினோ ?

வினோ: சமயங்களுக்கு ஏற்ப அரிதாரம் பூசிக்கொள்ளும் ஆடிப்பாவை

ராஜா: உன் ஆடிப்பாவைகள் என்னையும் ஏமாற்றுகின்றது சில சமயம்

வினோ: என்னை ஏமாற்றும்போது, எனக்குள் இருக்கும் உன்னையும் ஏமாற்றுகிறது ஆடிப்பாவை

ராஜா: உனக்குள் நான் இருப்பதாய் யார் சொன்னது வினோ ?

வினோ: உனக்குள் இருக்கும் நான் தான்

ராஜா: இதற்கும் எதாவது உவமை உண்டா ?

வினோ: நட்பிற்கு உவமை தேவைப்படுவது இல்லை

ராஜா: நட்பு கடல் என்றால் இந்த அலைகள் என்ன சொல்லும் ?

வினோ: எல்லைகள் இல்லாத ஆழ் கடலில் அலைகள் பேசுவதில்லை ராஜா

by karthikgr at March 27, 2019 05:15 AM

March 20, 2019

Karthik G.R. - 2011

அவள் பெயர் … முத்தம்… கவிதை… காதல்…

கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:

 

நாசி சுவாசிக்காமல்

செவிகள் நுகரும் ரகசியம் _________

 

செவிகள் கேளாமல்

இதழ்கள் சொல்லும் ரகசியம் _________

 

இதழ்கள் சுவைக்காமல்

கண்கள் ரசிக்கும் ரகசியம் _________

 

கண்கள் பார்க்காமல்

இதயங்கள் சிமிட்டும் ரகசியம் _________

 

(குறிப்பு : தலைப்பு)

 

 

by karthikgr at March 20, 2019 08:05 PM

March 19, 2019

Karthik G.R. - 2011

அவள்… வினோ…

அவள்: ஒரு கதை சொல் வினோ…

வினோ: நீ உறங்குவதற்கா இல்லை உன் உறக்கம் உறங்குவதற்கா?

அவள்: நான் உறக்கத்திலும் விழித்திருக்க

வினோ: விரியும் உன் கண்களை பார்த்தால் மறந்து போகிறேன் கதைகளை

அவள்: உன் கண்களை நான் மூடிகொள்கிறேன் நீ சொல்..

வினோ: உன் தொடுதலில் என் கதைகள் உருகிவிட்டன

அவள்: கதைகள் இல்லாமல் எப்படி உறங்குவது வினோ?

வினோ: வழக்கம்போல் என் உறக்கங்களை திருடிக்கொள்

அவள்: உனக்கு?

வினோ: உன்னைப்பற்றிய கனவுகள் போதும் எனக்கு

by karthikgr at March 19, 2019 02:43 AM

February 23, 2019

Guruprasad L - 2010

Getting encryption to work on Redmi Note 4 with LineageOS 15.1 and newer

I have been using LineageOS on my Redmi Note 4 phone from the day I bought it. Till yesterday, I was running LineageOS 15.1 on it with encryption enabled. Since I wanted to try out the new Pie release, I tried installing the Resurrection Remix 7.0 ROM based on the Android Pie release. After setting everything up and restoring all the apps and data using Titanium Backup, I tried encrypting the device. However the encryption process failed and caused the phone to do a quick restart.

Since this was totally unexpected, I checked the error messages using the adb logcat command. The error message was

E Cryptfs : Bad magic for real block device /dev/block/bootdevice/by-name/userdata
E Cryptfs : Not a valid ext4 superblock
Orig filesystem overlaps crypto footer region. Cannot encrypt in place.

This was strange because the userdata partition that is mounted at /data was formatted normally using the ext4 filesystem. Searching the internet lead me to this Reddit post which gave some useful pointers about the issue.

I tried to resize the userdata partition by formatting it from the bootloader and voilà the encryption succeeded on the next boot after a clean install. So I started restoring the apps and data from the backup and when it was about to complete, I got an error notification which said internal storage running out, some system functions may not work.

I was surprised by this since my phone had 64 GB of internal storage and there is no way for all of it to get used up. I also wondered if it was due to the encryption of the new apps and data (like what Bitlocker does on Windows by showing the disk to be 100% full while it is doing the initial encryption). (After resolving this issue later, I found this to be this reported issue). I started to suspect that something is broken with the installed ROM. I wanted to flash the stock MIUI ROM to check the partition size but it was difficult to find a working download link for the official fastboot ROM files because of issues (intentional?) with the Xiaomi site as usual.

After flashing the stock ROM via the fastboot interface and then flashing TWRP and then the ROM, GApps and Magisk, I booted into the OS to find the internal storage size detected correctly. However, when I tried to encrypt the phone it failed again with the initial error.

Suspecting some issue with the ROM, I installed LineageOS 15.1 because the encryption was working fine on it. But unfortunately, even with LineageOS 15.1, the encryption was failing with the same error. Since I had already spent too much time trying to fix this, I gave up for the time being and went to sleep.

This morning, I researched this issue further and found this post, which revealed this to be an issue with TWRP 3.2+ not formatting the /data partition properly and the solution was to use a 3.1 version to format the userdata partition and then use the latest TWRP to flash Oreo ROMs or newer because of the compatibility requirements. Luckily for me, it worked perfectly and now my phone can run the Pie-based ROM with data encrypted.

One important lesson I learned from this experience is to be conservative when flashing/switching ROMs because I often end up spending a lot of time to get everything working as expected and also have to suffer phone downtime. Another thing I reminded myself (again!) to do is to periodically download and keep backups of the stock fastboot ROMs because of how unreliable the official site can be.

by Guruprasad L at February 23, 2019 06:56 AM

December 25, 2018

Guruprasad L - 2010

2018: A roller coaster ride

2018 is almost over and it was an unbelievable year! It took me through a myriad of situations, experiences and emotions and I can barely believe that I was able to get through.

My daughter was born in the beginning of the year and it was an amazing experience being a parent for the first time, in spite of being clueless about bringing a baby up. Holding the tiny bundle of joy in my hands for the first time and the days gone by seeing her grow up very fast, have all been surreal.

Just a week after the birth, while I was on paternity leave, I was laid off along with hundreds of others in a workforce reduction and the division I was working for, was wiped out from Bangalore without a trace. It came out of the blue and though there were attempts by the local management to re-hire and re-purpose at least some of those affected, it was too little too late. It was an unbelievable shock and it took everyone affected, a long time to recover.

I had injured my shoulder while playing badminton towards the end of 2017 and was advised a surgery to fix it. I had planned to get it done during my paternity leave and was in tatters due to the layoff.

I applied for some jobs via referrals of friends and acquaintances and got a couple of job offers. But there were some issues to consider before I could accept any of them – daily commute to office being one of the major factors. I received a job opportunity from my previous company to work for a different team and given my circumstances, I chose to accept it and joined in a new role soon after.

I was a part of a new team with everyone else in the team including my manager working in remote locations, with a couple of interns/new joinees expected to join me a few months later. The work was in a totally different domain and I was never able to mingle with the folks and the work environment didn’t feel the same.

I took a fortnight off and had my shoulder surgery which was a minor procedure. It was a very traumatic experience because of the poor care provided at the hospital in spite of me repeatedly warning them about it. I was advised to do physiotherapy for 2 months to regain full movement of my right shoulder and that didn’t go well after a while – the hospital was too far from my home and the hospital refused to provide on-site physiotherapy after a while. Later, the hospital had some issues at the management level and almost all the doctors including the one I was consulting, quit the hospital and moved to a different hospital which was even farther. 🤷‍♂️

I read the monthly ‘Ask HN: Who’s hiring?’ posts on Hacker News regularly and came across a job posting for an interesting remote job as a senior open source developer. Just out of curiosity, I applied for it and though I never expected to get a response, I got one in a fortnight’s time. I had an interview with the company’s CEO and I was given a job offer soon after.

The next couple of weeks when I had to think about the job offer and make a decision were tough. Though I was laid off and re-hired immediately after, I was in a very comfortable and familiar job with a lot of employment benefits. On the other hand, I would have to work on an hourly basis as a self-employed contractor in the new job and without any employment benefits like paid leave, medical/life insurance etc. But it would allow me to permanently work from home, spend time with my daughter and also avoid the headache of daily commute in the mad Bangalore traffic.

I bought a used car (a silver grey Hyundai i20, 2009 model) to gain more driving experience after my driving classes in the previous year and also to be able to drive my family when required. I had vowed to never buy a car since, imho, I would be inconveniencing myself and everyone else on the road given the Bangalore. But the incessant pressure from my wife made me cave in.

During this time, a close relative who was ill for the past few months passed away. He was a fatherly figure to me and I was very close to him right from my childhood, having been brought up in a joint family he was a part of. It was an unbearable loss that shook the whole family and I was no exception.

All the chaos in the first half of the year till that point made me decide to continue with the status quo and continue in my current job. But a last-minute call with my colleague, friend and a mentor changed my mind and I ended up writing my resignation letter instead of an email rejecting the job offer.

I joined the new job in the second half of the year. Though the work and pay were very good, there was a two-month trial period which made me very nervous till I successfully completed it.

My wife went back to work after her maternity leave and though there was support from my in-laws to take care of our daughter, it was always going to be temporary given their preferences and way of life. Given, my parents continued to keep away from us, thanks to my father still being mad about my marriage (even the sight of my daughter didn’t change that), we had to take whatever help was offered under any condition.

I took my wife, daughter and a cousin on a long drive towards the end of the year in my car and it was an amazing (but tiring) experience and helped me get more comfortable with my car (My wife is still fighting with it 😜) I also bought myself a new laptop, but haven’t set it up fully for work yet.

This month, we did our daughter’s first hair shaving and ear piercing ceremony and it was heartbreaking to see her cry continuously and be very cranky for many days after the ceremony, thanks to her fever and a bout of common cold.

Next year is going to be very challenging as she grows up. She is already very active and naughty and things are only going to get worse 😉 My wife’s office is not willing to support her to take care of our daughter any more and with my in-laws planning to go back some time in the middle of the next year, it is just going to be the three of us and one heck of a journey. 🤞🏼

Here’s to an awesome 2019!

by Guruprasad L at December 25, 2018 12:25 PM

July 26, 2018

Senthil Kumaran - 2006

lava-server official docker images

Linaro Automated Validation Architecture a.k.a LAVA project has released official docker images for lava-server only containers followed by the recent release of lava-dispatcher only docker images. This blog post explains how to use these lava-server docker images in order to run LAVA instances via docker.

Before getting into the details of running these images, let us see how these images are organized and what are the packages available via these images.

The lava-server only docker images will be officially supported by the LAVA project team and there will be regular releases of these images whenever there are updates or new releases. As of this writing there are two images released - production and staging. These docker images are based on Debian Stretch operating system, which is the recommended operating system for installing LAVA.

lava-server production docker images

The production docker image of lava-server is based on the official production-repo of LAVA project. The production-repo holds the latest stable packages released by LAVA team for each of the LAVA components.The production docker image will be available in the following link:

https://hub.docker.com/r/linaro/lava-server-production-stretch-amd64/

Whenever there is a production release from the LAVA project there will be a corresponding image created with the tag name in https://hub.docker.com/r/linaro/lava-server-production-stretch-amd64/tags/ The latest tag as of this writing is 2018.7-1. In order to know what this production docker images are built with, have a look at the DockerFile in https://git.linaro.org/ci/dockerfiles.git/tree/lava/server/production/stretch-amd64/Dockerfile

lava-server staging docker images

The staging docker image of lava-server is based on the official staging-repo of LAVA project. The staging-repo holds the latest packages built everyday by LAVA team for each of the LAVA components, which is also a source for bleeding edge unreleased software. The staging docker image will be available in the following link, which is built daily:

https://hub.docker.com/r/linaro/lava-server-staging-stretch-amd64/

Whenever there is a successful daily build of staging packages available, a docker image will be made available in https://hub.docker.com/r/linaro/lava-server-staging-stretch-amd64/tags/ with the tag name 'latest'. Hence, at any point of time there will be only one tag, i.e., latest in the staging docker image location. In order to know what this staging docker images are built with, have a look at the DockerFile in https://git.linaro.org/ci/dockerfiles.git/tree/lava/server/staging/stretch-amd64/Dockerfile

Having seen the details about the lava-server only docker images, let us now see how to run these docker images to create a LAVA server instance.

running production lava-server docker image

$ sudo docker run -p 8080:80 --privileged --name lava-2018.7-1 linaro/lava-server-production-stretch-amd64:2018.7-1
Starting postgresql...
Starting PostgreSQL 9.6 database server: main.
Starting lava-coordinator...
Starting lava-coordinator : lava-coordinato.
Starting apache2 server...
Starting Apache httpd web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
.
Creating admin account
Superuser created successfully.
Set initial password for admin account as: changeit
spawn lava-server manage changepassword admin
Changing password for user 'admin'
Password:
Password (again):
Password changed successfully for user 'admin'
Starting lava-server-gunicorn...

Once the docker image is started visit the instance using the url http://localhost:8080/ or http://172.17.0.2 from the host machine. The IP address 172.17.0.2 is obtained from the output above.

running staging lava-server docker image

$ sudo docker run -p 8080:80 --privileged --name lava-latest linaro/lava-server-staging-stretch-amd64:latest
Starting postgresql...
Starting PostgreSQL 9.6 database server: main.
Starting lava-coordinator...
Starting lava-coordinator : lava-coordinato.
Starting apache2 server...
Starting Apache httpd web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
.
Creating admin account
Superuser created successfully.
Set initial password for admin account as: changeit
spawn lava-server manage changepassword admin
Changing password for user 'admin'
Password:
Password (again):
Password changed successfully for user 'admin'
Starting lava-server-gunicorn...

Thus we have our lava-server docker image up and running in docker container. In order to login to this instance use the default user 'admin' and the password 'changeit'. The admin user has administration privileges, hence ensure you change the password to keep your instance secure.

Have a look at https://git.linaro.org/ci/dockerfiles.git/tree/lava/server/entrypoint.sh which accepts and executes commands which will be handy to tackle advanced use-cases that you want to envision using these lava-server based docker images.

by stylesen at July 26, 2018 08:43 AM

June 18, 2018

Senthil Kumaran - 2006

lava-dispatcher docker images - part 1

Introduction, Details and Preparation

Linaro Automated Validation Architecture a.k.a LAVA project has released official docker images for lava-dispatcher only containers. This blog post series explains how to use these images in order to run inpdependent LAVA workers along with devices attached to it. The blog post series is split into three parts as follows:

 1. lava-dispatcher docker images - part 1 - Introduction, Details and Preparation
 2. lava-dispatcher docker images - part 2 - Docker based LAVA Worker running pure LXC job
 3. lava-dispatcher docker images - part 3 - Docker based LAVA Worker running Nexus 4 job with and without LXC Protocol

Before getting into the details of running these images, let us see how these images are organized and what are the packages available via these images.

The lava-dispatcher only docker images will be officially supported by the LAVA project team and there will be regular releases of these images whenever there are updates or new releases. As of this writing there are two images released - production and staging. These docker images are based on Debian Stretch operating system, which is the recommended operating system for installing LAVA.

lava-dispatcher production docker images

The production docker image of lava-dispatcher is based on the official production-repo of LAVA project. The production-repo holds the latest stable packages released by LAVA team for each of the LAVA components.The production docker image is available in the following link:

https://hub.docker.com/r/linaro/lava-dispatcher-production-stretch-amd64/

Whenever there is a production release from the LAVA project there will be a corresponding image created with the tag name in https://hub.docker.com/r/linaro/lava-dispatcher-production-stretch-amd64/tags/ The latest tag as of this writing is 2018.5-3. In order to know what this production docker images are built with, have a look at the DockerFile in https://git.linaro.org/ci/dockerfiles.git/tree/lava/dispatcher/production/stretch-amd64/Dockerfile

lava-dispatcher staging docker images

The staging docker image of lava-dispatcher is based on the official staging-repo of LAVA project. The staging-repo holds the latest packages built everyday by LAVA team for each of the LAVA components, which is also a source for bleeding edge unreleased software.The staging docker image is available in the following link, which is built daily:

https://hub.docker.com/r/linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64/

Whenever there is a successful daily build of staging packages available, a docker image will be made available in https://hub.docker.com/r/linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64/tags/ with the tag name 'latest'. Hence, at any point of time there will be only one tag, i.e., latest in the staging docker image location. In order to know what this staging docker images are built with, have a look at the DockerFile in https://git.linaro.org/ci/dockerfiles.git/tree/lava/dispatcher/staging/stretch-amd64/Dockerfile

lava-lxc-mocker

Unlike regular installations of LAVA workers, installations via the above docker images will use a package called lava-lxc-mocker instead of lxc Debian package. lava-lxc-mocker is a pseudo implementation of lxc which tries to mock the lxc commands without running the commands on the machine, but providing the exact same output of the original lxc command. This package exists to provide an alternative (pseudo alternative) to lxc and also to avoid the overheads of running nested containers, which simplifies things without losing the power to run LAVA job definitions that has LXC protocol defined, unmodified.

Having seen the details about the lava-dispatcher only docker images, let us now see three different use cases where jobs are run within a docker container with and without using LXC protocol on attached device such as a Nexus 4 phone.

In demonstrating all these use cases we will use lava-dispatcher only staging docker images. We will use https://lava.codehelp.co.uk instance as the LAVA master to which the docker based LAVA worker will connect to. https://lava.codehelp.co.uk is an encrypted LAVA instance which accepts connections, only from authenticated LAVA workers. Read more about how to configure encrypted communication between LAVA master and LAVA worker in https://staging.validation.linaro.org/static/docs/v2/pipeline-server.html#using-zmq-authentication-and-encryption The following is a preparation step in order to connect the docker based LAVA slave to the encrypted LAVA master instance.

Creating slave certificate

We will name the docker based LAVA worker as 'docker-slave'. Let us create a slave certificate which could be shared to the LAVA master. In a previously running LAVA worker, issue the following command to create a slave certificate,

stylesen@hanshu:~$ sudo /usr/share/lava-dispatcher/create_certificate.py \
docker-slave-1
Creating the certificate in /etc/lava-dispatcher/certificates.d
 - docker-slave-1.key
 - docker-slave-1.key_secret

We can see the certificates are created successfully in /etc/lava-dispatcher/certificates.d As explained in https://staging.validation.linaro.org/static/docs/v2/pipeline-server.html#distribute-public-certificates copy the public component of the above slave certificate to the master instance (https://lava.codehelp.co.uk), which is shown below:

stylesen@hanshu:~$ scp /etc/lava-dispatcher/certificates.d/docker-slave-1.key \
stylesen@lava.codehelp.co.uk:/tmp

docker-slave-1.key                            100%  364     1.4KB/s   00:00   

Then login to lava.codehelp.co.uk to do the actual copy as follows (since we need sudo rights to copy directly, this is done in two steps):

stylesen@hanshu:~$ ssh lava.codehelp.co.uk
stylesen@codehelp:~$ sudo mv /tmp/docker-slave-1.key /etc/lava-dispatcher/certificates.d/
[sudo] password for stylesen:
stylesen@codehelp:~$ sudo ls -alh /etc/lava-dispatcher/certificates.d/docker-slave-1.key
-rw-r--r-- 1 stylesen stylesen 364 Jun 18 00:05 /etc/lava-dispatcher/certificates.d/docker-slave-1.key

Now, we have the slave certificate copied to appropriate location on the LAVA master. For convenience, on the host machine from where we start the docker based LAVA worker, copy the slave certificates to a specific directory as shown below:

stylesen@hanshu:~$ mkdir docker-slave-files
stylesen@hanshu:~$ cd docker-slave-files/
stylesen@hanshu:~/docker-slave-files$ cp /etc/lava-dispatcher/certificates.d/docker-slave-1.key* .

Similarly, copy the master certificate's public component to the above folder, in order to enable communication.

stylesen@hanshu:~/docker-slave-files$ scp \
stylesen@lava.codehelp.co.uk:/etc/lava-dispatcher/certificates.d/master.key .

master.key                                    100%  364     1.4KB/s   00:00   
stylesen@hanshu:~/docker-slave-files$ ls -alh
total 20K
drwxr-xr-x  2 stylesen stylesen 4.0K Jun 18 05:48 .
drwxr-xr-x 17 stylesen stylesen 4.0K Jun 18 05:45 ..
-rw-r--r--  1 stylesen stylesen  364 Jun 18 05:45 docker-slave-1.key
-rw-r--r--  1 stylesen stylesen  313 Jun 18 05:45 docker-slave-1.key_secret
-rw-r--r--  1 stylesen stylesen  364 Jun 18 05:48 master.key
stylesen@hanshu:~/docker-slave-files$

We are all set with the required files to start and run our docker based LAVA workers.

... Continue Reading Part 2

by stylesen at June 18, 2018 02:30 AM

lava-dispatcher docker images - part 2

This is part 2 of the three part blog post series on lava-dispatcher only docker images. If you haven't read part 1 already, then read it on - https://www.stylesen.org/lavadispatcher_docker_images_part_1

Docker based LAVA Worker running pure LXC job

This is the first use case in which we will look at starting a docker based LAVA worker and running a job that requests a LXC device type. The following command is used to start a docker based LAVA worker,

stylesen@hanshu:~$ sudo docker run \
-v /home/stylesen/docker-slave-files:/fileshare \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -itd \
-e HOSTNAME='docker-slave-1' -e MASTER='tcp://lava.codehelp.co.uk:5556' \
-e SOCKET_ADDR='tcp://lava.codehelp.co.uk:5555' -e LOG_LEVEL='DEBUG' \
-e ENCRYPT=1 -e MASTER_CERT='/fileshare/master.key' \
-e SLAVE_CERT='/fileshare/docker-slave-1.key_secret' -p 2222:22 \
--name ld-latest linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64:latest

Unable to find image 'linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64:latest' locally
latest: Pulling from linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64
cc1a78bfd46b: Pull complete
5ddb65a5b8b4: Pull complete
41d8dcd3278b: Pull complete
071cc3e7e971: Pull complete
39bedb7bda2f: Pull complete
Digest: sha256:1bc7c7b2bee09beda4a6bd31a2953ae80847c706e8500495f6d0667f38fe0c9c
Status: Downloaded newer image for linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64:latest
522f079649816a931247c5917efea281846e394dba7ec19f522bba5f1e433fd5
stylesen@hanshu:~$

Lets have a closer look at the 'docker run' command above and see what are the options used:

'-v /home/stylesen/docker-slave-files:/fileshare' - mounts the directory /home/stylesen/docker-slave-files from the host machine, inside the docker container at the location /fileshare This location is used to exchange files from the host to the container and vice versa.

'-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock' - similarly the docker socket file is exposed within the container. This is optional and may be required for advanced job runs and use cases.

For options such as '-itd', '-p' and '--name' refer https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/ to know what these option do for running docker images.

'-e' - This option is used to set environment variables inside the docker container being run. The following environment variables are set in the above command line which is consumed by the entrypoint.sh script inside the container and starts the lava-slave daemon based on these variable's values.

 1. HOSTNAME - Name of the slave
 2. MASTER - Main master socket
 3. SOCKET_ADDR - Log socket
 4. LOG_LEVEL - Log level, default to INFO
 5. ENCRYPT - Encrypt messages
 6. MASTER_CERT - Master certificate file
 7. SLAVE_CERT - Slave certificate file

We can see the docker based LAVA worker is started and running,

stylesen@hanshu:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE                                               \
  COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS    \
              NAMES

522f07964981        linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64:latest \
  "/entrypoint.sh"    About a minute ago   Up 58 seconds       \
0.0.0.0:2222->22/tcp   ld-latest

stylesen@hanshu:~$

If everything goes fine, we can see the LAVA master receiving ping messages from the above LAVA worker as seen below on the LAVA master logs:

stylesen@codehelp:~$ sudo tail -f /var/log/lava-server/lava-master.log
2018-06-18 00:24:30,878    INFO docker-slave-1 => HELLO
2018-06-18 00:24:30,878 WARNING New dispatcher <docker-slave-1>
2018-06-18 00:24:34,069   DEBUG lava-logs => PING(20)
2018-06-18 00:24:36,138   DEBUG docker-slave-1 => PING(20)
... <TRUNCATED OUTPUT> ...
^C
stylesen@codehelp:~$

The worker will also get listed on https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/allworkers in the web UI. The docker based LAVA worker host docker-slave-1 is up and running. Let us add a LXC device to this worker on which we will run our LXC protocol based job. The name of the LXC device we will add to docker-slave-1 is 'lxc-docker-slave-01'. Create a jinja2 template file for lxc-docker-slave-01 and copy it to /etc/lava-server/dispatcher-config/devices/ on the LAVA master instance,

stylesen@codehelp:~$ cat \
/etc/lava-server/dispatcher-config/devices/lxc-docker-slave-01.jinja2

{% extends 'lxc.jinja2' %}
{% set exclusive = 'True' %}
stylesen@codehelp:~$ ls -alh \
/etc/lava-server/dispatcher-config/devices/lxc-docker-slave-01.jinja2

-rw-r--r-- 1 lavaserver lavaserver 56 Jun 18 00:36 \
/etc/lava-server/dispatcher-config/devices/lxc-docker-slave-01.jinja2

stylesen@codehelp:~$

In order to add the above device lxc-docker-slave-01 to the LAVA master database and associate it with our docker based LAVA worker docker-slave-1, login to the LAVA master instance and issue the following command:

stylesen@codehelp:~$ sudo lava-server manage devices add \
--device-type lxc --worker docker-slave-1 lxc-docker-slave-01

stylesen@codehelp:~$

The device will now be listed as part of the worker docker-slave-1 and could be seen in the link - https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/worker/docker-slave-1

The LXC job we will submit to the above device will be https://git.linaro.org/lava-team/refactoring.git/tree/health-checks/lxc.yaml which is a normal LXC job requesting a LXC device type and runs a basic smoke test on a Debian based LXC device.

stylesen@harshu:/tmp$ lavacli -i lava.codehelp jobs submit lxc.yaml 
2486
stylesen@harshu:/tmp$

NOTE: lavacli is the official command line tool for interacting with LAVA instances. Read more about lavacli in https://staging.validation.linaro.org/static/docs/v2/lavacli.html

Thus job 2486 has been submitted successfully to LAVA instance lava.codehelp.co.uk and it ran successfully as seen in https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/job/2486 This job used lava-lxc-mocker instead of lxc as seen from https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/job/2486#L3

Read part 1...                                                                                                                     ... Continue Reading part 3

Read all parts of this blog post series from below links:

 1. lava-dispatcher docker images - part 1 - Introduction, Details and Preparation
 2. lava-dispatcher docker images - part 2 - Docker based LAVA Worker running pure LXC job
 3. lava-dispatcher docker images - part 3 - Docker based LAVA Worker running Nexus 4 job with and without LXC Protocol

by stylesen at June 18, 2018 02:30 AM

lava-dispatcher docker images - part 3

This is part 3 of the three part blog post series on lava-dispatcher only docker images. If you haven't read part 2 already, then read it on - https://www.stylesen.org/lavadispatcher_docker_images_part_2

Docker based LAVA Worker running Nexus 4 job with LXC protocol

This is the second use case in which we will look at starting a docker based LAVA worker and running a job that requests a Nexus 4 device type with LXC protocol. The following command is used to start a docker based LAVA worker,

stylesen@hanshu:~$ sudo docker run \
-v /home/stylesen/docker-slave-files:/fileshare \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /dev:/dev -itd --privileged \ -e HOSTNAME='docker-slave-1' -e MASTER='tcp://lava.codehelp.co.uk:5556' \ -e SOCKET_ADDR='tcp://lava.codehelp.co.uk:5555' -e LOG_LEVEL='DEBUG' \
-e ENCRYPT=1 -e MASTER_CERT='/fileshare/master.key' \
-e SLAVE_CERT='/fileshare/docker-slave-1.key_secret' -p 2222:22 \
--name ld-latest linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64:latest

76e820c1df7e5f4a7fe45bf130052674f2489f4d0ce7bb5f5a70c21a32696ff4
stylesen@hanshu:~$

There is not much difference in the above command from what we used in use case one, except for couple of new options.

'-v /dev:/dev' - mounts the host machine's /dev directory inside the docker container at the location /dev This is required when we deal with actual (physical) devices in order to access these devices from within the docker container.

'--privileged' - this option is required to allow seamless passthrough and device access from within the container.

Once we have the docker based LAVA worker up and running with the new options in place, we can add a new nexus4 device to it. The name of the nexus4 device we will add to docker-slave-1 is 'nexus4-docker-slave-01'. Create a jinja2 template file for nexus4-docker-slave-01 and copy it to /etc/lava-server/dispatcher-config/devices/ on the LAVA master instance,

stylesen@codehelp:~$ sudo cat \
/etc/lava-server/dispatcher-config/devices/nexus4-docker-slave-01.jinja2

{% extends 'nexus4.jinja2' %}
{% set adb_serial_number = '04f228d1d9c76f39' %}
{% set fastboot_serial_number = '04f228d1d9c76f39' %}
{% set device_info = [{'board_id': '04f228d1d9c76f39'}] %}
{% set fastboot_options = ['-u'] %}
{% set flash_cmds_order = ['update', 'ptable', 'partition', 'cache', \
'userdata', 'system', 'vendor'] %}

{% set exclusive = 'True' %}
stylesen@codehelp:~$ sudo ls -alh \
/etc/lava-server/dispatcher-config/devices/nexus4-docker-slave-01.jinja2

-rw-r--r-- 1 lavaserver lavaserver 361 Jun 18 01:32 \
/etc/lava-server/dispatcher-config/devices/nexus4-docker-slave-01.jinja2

stylesen@codehelp:~$

In order to add the above device nexus4-docker-slave-01 to the LAVA master database and associate it with our docker based LAVA worker docker-slave-1, login to the LAVA master instance and issue the following command:

stylesen@codehelp:~$ sudo lava-server manage devices add \
--device-type nexus4 --worker docker-slave-1 nexus4-docker-slave-01

stylesen@codehelp:~$

The device will now be listed as part of the worker docker-slave-1 and could be seen in the link - https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/worker/docker-slave-1

The job definition we will submit to the above device will be https://git.linaro.org/lava-team/refactoring.git/tree/health-checks/nexus4.yaml which is a normal job requesting a Nexus4 device type and runs a simple test on the device using LXC protocol.

stylesen@harshu:/tmp$ lavacli -i lava.codehelp jobs submit nexus4.yaml 
2491
stylesen@harshu:/tmp$

Thus job 2491 has been submitted successfully to LAVA instance lava.codehelp.co.uk and it ran successfully as seen in https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/job/2491

Docker based LAVA Worker running Nexus 4 job without LXC protocol

This is the third use case in which we will look at starting a docker based LAVA worker and running a job that requests a Nexus 4 device type without LXC protocol. The following command is used to start a docker based LAVA worker, which is exactly same as use case two.

stylesen@hanshu:~$ sudo docker run \
-v /home/stylesen/docker-slave-files:/fileshare \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /dev:/dev -itd --privileged \
-e HOSTNAME='docker-slave-1' -e MASTER='tcp://lava.codehelp.co.uk:5556' \
-e SOCKET_ADDR='tcp://lava.codehelp.co.uk:5555' -e LOG_LEVEL='DEBUG' \
-e ENCRYPT=1 -e MASTER_CERT='/fileshare/master.key' \
-e SLAVE_CERT='/fileshare/docker-slave-1.key_secret' -p 2222:22 \
--name ld-latest linaro/lava-dispatcher-staging-stretch-amd64:latest

76e820c1df7e5f4a7fe45bf130052674f2489f4d0ce7bb5f5a70c21a32696ff4
stylesen@hanshu:~$

We will use the same device added for use case two i.e., 'nexus4-docker-slave-01' in order to execute this job.

The job we will submit to the above device will be https://git.linaro.org/lava-team/refactoring.git/tree/minus-lxc/nexus4.yaml which is a normal job requesting a Nexus4 device type and runs a simple test on the device, without calling any LXC protocol.

stylesen@harshu:/tmp$ lavacli -i lava.codehelp jobs submit nexus4-minus-lxc.yaml 
2492
stylesen@harshu:/tmp$

Thus job 2492 has been submitted successfully to LAVA instance lava.codehelp.co.uk and it ran successfully as seen in https://lava.codehelp.co.uk/scheduler/job/2492

Hope this blog series helps to get started with using lava-dispatcher only docker images and running your own docker based LAVA workers. If you have any doubts, questions or comments, feel free to email the LAVA team at lava-users [@] lists [dot] linaro [dot] org

Read part 2 ...

Read all parts of this blog post series from below links:

 1. lava-dispatcher docker images - part 1 - Introduction, Details and Preparation
 2. lava-dispatcher docker images - part 2 - Docker based LAVA Worker running pure LXC job
 3. lava-dispatcher docker images - part 3 - Docker based LAVA Worker running Nexus 4 job with and without LXC Protocol

by stylesen at June 18, 2018 02:30 AM

May 12, 2018

Karthik G.R. - 2011

ஓட்டப்பந்தயம்

சில நேரம் ஈர்த்தும்

சில நேரம் எதிர்த்தும் வாழும்

மாறுபட்ட காந்த துண்டுகள் நாம்

துருவமின்றி பயணங்களுக்கு எந்த இலக்கு

என சிந்திக்கையில்

அர்த்தமின்றி புன்னகைத்து

என் எலக்ட்ரான்களுக்கு ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறாய்

ஒரு வேளை தொடுஎல்லை நீ என்றால்

என் நியூட்ரான்கள் கூட ஓடும் தான்

 

 

by karthikgr at May 12, 2018 01:02 PM

May 09, 2018

Karthik G.R. - 2011

அவன் அவள் சுவர்

அவன்: சுவரின் இதயம்

அவள்: எது?

அவன்: துடிக்கும் கடிகாரம்

அவள்:  சுவரின் மதி?

அவன்: சுழலும் மின்விசிறி

அவள்: மதி சுழலும்மா?

அவன்: அதுவும் என்னை போல் உனக்காக சுழல்கிறது

by karthikgr at May 09, 2018 04:17 PM

February 13, 2018

Subramani - 2007

ரெயினீஸ் ஐயர் தெரு

reinees_iyer_streetவண்ணநிலவனின் ‘கடல்புரத்தில்’ எனக்குப் பிடித்தமான நாவல்களில் ஒன்று. ‘ரெயினீஸ் ஐயர் தெரு’ என்று புத்தகத்தின் பெயரே வித்தியாசமாக இருந்ததால் கிண்டிலில் வாங்கி வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். இந்தச் சிறிய நாவல் ரெயினீஸ் ஐயர் தெருவையும், அங்கு வாழ் மக்களையும், அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கையையும் நம் கண் முன் விரிய வைக்கின்றது. நாவலில் வரும் காட்சிகளும், கதாபாத்திரங்களும் சிறு வயதில் நான் குடியிருந்த ஆர்.சி.தெருவினரை ஒத்திருந்ததால், ரெயினீஸ் ஐயர் தெருவுக்குள் இன்னும் எளிதாக சென்று வர முடிந்தது. கி.ரா வின் ‘கோபல்ல கிராமம்’ கிராமத்தைச் சுற்றி வருகிறதென்றால், ‘ரெயினீஸ் ஐயர் தெரு’ ஒரு தெருவைச் சுற்றி விரிகின்றது. நன்று!

நாவலின் பொருளடக்கத்தைப் பாருங்கள் 😉

IMG_20180213_073750

by rsubramani at February 13, 2018 02:13 AM

January 24, 2018

Subramani - 2007

இன்று வாங்கிய புத்தகங்கள்

இன்று அமேசான் தள்ளுபடியில் கிண்டில் ஸ்டோரில் அள்ளிய புத்தகங்கள்:-

 1. மதில்கள் – வைக்கம் முகம்மது பஷீர்
 2. இந்து ஞான மரபில் ஆறு தரிசனங்கள் – ஜெயமோகன்
 3. விஷ்ணுபுரம் – ஜெயமோகன்
 4. அள்ள அள்ளப் பணம் 1 -பங்குச்சந்தை: அடிப்படைகள் – சோம. வள்ளியப்பன்
 5. யூதர்கள் ~ வரலாறும் வாழ்க்கையும் – முகில்

by rsubramani at January 24, 2018 02:59 AM

January 12, 2018

Subramani - 2007

கருத்த லெப்பை

karuththa-leppai-10000034-800x800ஜபருல்லாஹ் தனது அக்கா ருக்கையாவுக்கு அமைந்து விட்ட அவல வாழ்க்கையால் எதன் மீதும் நம்பிக்கையற்று, வேலை வெட்டியின்றி ஊர் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும், கருத்த லெப்பை. கருத்த லெப்பையைச் சுற்றி நகரும் கதையில் லெப்பை-ராவுத்தர் சமூக ஏற்றத் தாழ்வுகள் கதை நெடுகிலும்  பேசப்படுகின்றன. ராதிம்மா கனவில் தரிசித்த நாயகத்துக்கு உருவம் கொடுத்து களிமண் சிலையாகப் பார்க்கும் போது, எங்கிருந்தோ வீசப்படும் கற்கள் கருத்த லெப்பையைச் சாய்க்க, மழை சிலையைக் கரைக்கிறது. சொற்ப பக்கங்களே வரும் கதாபாத்திரங்கள் கூட நாவலின் செறிவுக்கு உதவும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றன. எடுத்தால் வாசித்து முடித்து விட்டே வைக்கக் கூடிய அளவான குறுகிய நாவல். நன்று!

வாசிப்பின் போது ஈர்த்த வரிகள்

எல்லாரும் தாய் பிள்ளைங்களா இருக்கறப்போ காசு வந்து கலகம் பண்ணுது.

by rsubramani at January 12, 2018 04:22 AM

January 01, 2018

Karthik G.R. - 2011

காத்து இருப்பு

உனக்கான காத்து இருப்புகள்

சற்று கனம் தான்

சொற்களுக்கு முன்

சிந்தி கடக்கும் ஒரு நொடி போல்

இயல்பாய் நெருடி

தேநீர் கோப்பையின் அந்த பக்கம்

நடக்கும் உரையாடல்கள் எதுவும்

அர்தமின்றி சிதறி கிடக்கிறது

by karthikgr at January 01, 2018 06:36 PM

December 31, 2017

Azhagu Selvan SP aka tamizhgeek - 2011

Emperor of all Maladies - Review

"The Emperor of all Maladies", by Siddhartha Mukherjee gives a very detailed, sometimes full of hope, and sometimes heart wrenching, a biography of cancer from the ancient ages to the modern days.

I came across this book a couple of years back in a random twitter thread., peeked a quick glance about what it is., and promptly saved it for "later". Cancer is one of those things you wish you will never have to learn more about it or having to do anything with it. But well, life happens. After seeing a close friend go through the cancer episode in the last months, I inevitably started reading more about it, and happen to read the 'Cancer's invasive equation', by Siddhartha Mukherjee in New Yorker. This really piqued my interest in the book again.

The book is a non-linear history of cancer. He writes about the origins of the disease, and touches upon one specific stream like 'radical surgery' or 'chemotherapy' and delves deeper into that and follows it until the latest developments in that stream.

Cancer as a single entity or a single disease - this line of thought which Siddhartha has used in most part of this book, enables the biography to be weaved in an intuitive way., rather than confusing users with the technicality of the disease. Incidentally, this is the same idea that the early cancer doctors and the activists who fought for cancer cure also held in mind. Siddhartha acknowledges, this idea all though hugely reductionist, helped them to pool all the resources they got against a common, single enemy. He writes, "Without this grand, embracing narrative, neither Mary Lasker nor Sidney Farber could have envisioned a systematic, targeted War". I think the same has worked for him as well in writing this book. And as the cancer doctors and scientists discover over the years that cancer is anything but a simple, single disorder, we the readers also "discover" the same in the journey inside the book.

Another thing which I really appreciated is the story of Carla Reed, Siddhartha's patient suffering from Leukemia. As the book progresses, he writes about the treatment Carla goes through, her experiences in the hosptial and with her friends and family. It really sets the mood for the book and also is synonymous with the successes, failures, and changes we, as a human race, have come across in cancer research, prevention, and diagnosis.

His narration of Carla Reed's experience is deeply human, it really moved me. When explaining about the intensive Chemotherapy routine she has to go through, he finds her growing more and more melancholic and alone. One day she is sitting there alone, without her friend who usually accompanies her. When he asks about the friend, Carla says, "We had a falling-out". And Carla continues, "she needed to be needed., and I just couldn't fulfill that demand. Not now." This got me thinking, we humans, even when we help our friends and family in need, we get narcissistic and try to make it about ourselves. We want to be acknowledged, we get upset that they refuse our help, we forget that us helping them is supposed to reduce their burden, not add one more burden on the top! In another place in the book, talking about the life-consuming qualities of cancer he writes, "Cancer is not a concentration camp, but it shares the quality of annihilation: it negates the possibility of life outside and beyond itself; it subsumes all living". We the mute spectators of cancer patients will be never able to absorb the full weight of the above statement. Siddhartha says even he, as a doctor, couldn't. For Carla, when he asks her about the same, she replies, "My friends often ask me whether I felt as if the disease has made my life abnormal. I would tell them the same thing: for someone who is sick, this is the new normal". As someone said, the first step of recuperating after cancer is to accept that you have had cancer and your life is gonna be different from now on. The myth that you can return to normalcy after the treatment ends is very dangerous and it is what it is: A myth!

Another thing the book talks a lot about is the cancer doctors and scientists. One way, they are the pivotal characters of this biography. They are, again, an excellent depiction of human nature: they are curious, they are hungry for knowledge, they are hungry for fame, they are humble at times, extremely cocky at other times, they win and lose magnificently, they rise up from the failure, some disappear in their failure. They take up this war against cancer into deeply personal levels. At one point, Siddhartha offers the explanation about the gene mutation which causes retinoblastoma and calls the explanation "beautiful". As much as it is an ironic word choice for a killer cancer cause, it is indeed beautiful in a scientific way that we were able to identify that explanation. As Siddhartha constructs the whole biography, its mind blowing how the current understanding of cancer and its diagnosis, rests on the shoulders of innumerable men and women who built this knowledge one brick at a time. It's that and only that collective knowledge that has brought us to this point.

The most intriguing thing for me personally, from the book, is the understanding of cancer itself. There are two revealing ideas that stand out. One, cancer is a huge, fucking, disgusting game of roulette. It's mostly about your luck and lack of precaution. For example, there is a huge correlation between smoking and lung cancer, but not every smoker gets it. You need some bad luck, probably some fucked up genes from your parents, and very unique(yes this is unique and peculiar, not a random sequence) sequence of gene mutations for you to get a malignant lung tumor. And as per the book, we can't predict or fix the cause for why that odd sequence of gene mutations will happen in one person, but not in others. Two, cancer is basically our fucked up, super-powered, doppelgnger. He writes, "Down to their innate molecular core, cancer cells are hyperactive, survival-endowed, scrappy, fecund, inventive copies of ourselves.". He even takes it to another level and says if the goal of medicine is to intermediate the biology and try to increase the lifespan of humans, in a way to inch towards immortality, then cancer cells are already that: the immortal, ever dividing versions of our normal cells. He also notes, "cancer's immortality, too, is borrowed from normal physiology". This, in turn, makes targeting cancer for treatment/prevention inherently harder. But we do have come a long way in that., as one can read from the book. He concludes by saying, the fight against cancer can be won by redefining the "victory" from complete elimination, to the postponement of the inevitable: death. It can be summarised as what Siddhartha writes, "It is an image that captures not just the cancer cells capacity to travelmetastasisbut also Atossas journey, the long arc of scientific discoveryand embedded in that journey, the animus, so inextricably human, to outwit, to outlive and survive."

To conclude, this book is one of the best books I have ever read in my life. I absolutely envy the writing style of Siddhartha. This is a book everyone should read in their lifetime, considering the ravages cancer causes in almost all of our lives at some point. The fact that you can write a nonfiction book about a life crunching disease so much engaging to read is indeed a real achievement. Cheers to him!

December 31, 2017 09:17 PM

Subramani - 2007

2017

இதே தலைப்பில் இந்த வருட ஆரம்பத்தில், ஒரு படமாக என் இவ்வருடத்தைய இலக்குகளைக் குறித்து பதிவேற்றியிருந்தேன். இப்போது அவற்றை மையமாக வைத்து 2017-ஐத் திரும்பிப் பார்ப்போம்.

 • வாசிப்பு – குட்ரீட்ஸின் 2017 வாசிப்பு சவாலில் ’20 புத்தகங்கள் வாசிக்க வேண்டும்’ என்றொரு இலக்கை நிர்ணயித்து, இன்று ஒரு வழியாக அதை எட்டியும் பிடித்தேன். நிறைவு! மகிழ்ச்சி!  வெண்முரசில் ஒரு நாவலையாவது தினமும் சுடச்சுட வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ‘மாமலர்’ மூலம் நிறைவேறியது. இவ்வருடத்தில் வாசித்ததில் பிடித்தமான நாவல்களில் மாமலரும் ஒன்று. ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள், அம்மா வந்தாள், சிவா முத்தொகுதி, மாதொருபாகன், பாகிஸ்தான் போகும் இரயில் ஆகியவை இவ்வருட வாசிப்பில் முக்கியமானவை.

Goodreads_2017_Challenge

 • ஓட்டம் – சொற்ப கி.மீ-களே இவ்வருடத்தில் கடந்திருக்கின்றேன். இதுவரை நான் ஓடிய 10 கி.மீ பந்தயங்களிலேயே சிறப்பான ஓட்டத்தை டி.சி.எஸ் 10 கி.மீ பந்தயத்தில் வெளிப்படுத்தியது மட்டுமே ஒரே ஆறுதல். அடியீடுமானி ஒன்றைக் கையில் கட்டுக் கொண்டு சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். இதனால் தொட்டதற்கெல்லாம் ரன்கீப்பரை உபயோகிக்கும் பழக்கம் குறைந்து விட்டது. இது கூட இவ்வருடத்தைய மோசமான ஓட்டத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குமோ? தடைபட்டு, உடைபட்டு நிற்கும் ஓட்டம், அடுத்த வருடமாவது சீராக தொடர வேண்டும்.
 • எழுத்து – பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக வலைப்பதிவுகள் எழுதி வரும் நிலையில், இவ்வருடமே அதிக பதிவுகளை எழுதியிருக்கின்றேன் என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி! வலைப்பதிவில் இதுவரை எழுதிய கவிதைகளை மின்னூலாக வெளியிட்டிருக்கின்றேன் 🙂 குறுங்கதைகள், ஓகே கூகுள் கட்டுரைத் தொடர் என அக்டோபர் வரை சிறப்பாகவே நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. அடுத்த வருடமும் இது தொடர வேண்டும் என்பது அவா.
 • திரைப்படங்கள் – வாரத்திற்கு ஒன்று வீதம் 50+ திரைப்படங்களைப் பார்த்திருக்கின்றேன். அவற்றுள் பிடித்தமானவை கீழே:-2017_Movies_Liked
 • இன்ன பிற மறக்க முடியாத தருணங்கள்:- தம்பியின் திருமணம், அனலிகாவின் முதல் பிறந்தநாள் விழா, சவன்துர்கா, பாண்டிச்சேரி பயணங்கள்.
 • வேலைப் பளுவால் நவம்பரும், டிசம்பரும் நான் குளிர் கால உறக்கத்தில் இருப்பது போல் பணியைத் தவிர வேறெந்த செயலுமின்றி சர்ரென்று கடந்து விட்டன. ஆனது ஆகட்டும், 2018-ஐ வரவேற்கத் தயாராவோம். வருக 2018!

by rsubramani at December 31, 2017 04:07 PM

December 17, 2017

Prabhu Hariharan - 2002

Songs on Madurai Meenakshi

As a devotee of Madurai Meenakshi Amman and as a music lover, I thought of compiling a list of songs / krithis on Madurai Meenakshi on any genre for my listening. As much as possible I plan to give youtube link to listen the songs, preferring renderings by my favorite M. S. Subbulakshmi. Here it goes.

 1. “Devi Neeyae Thunai” by Papanasam Sivan in Ragam Keeravani – Listen MSS
 2. “Mathe Malaya dwaja pandya sancharthe” varnam by Harikesanallur Muthaiah Bhagavadhar in Ragam Kamas – Listen MSS
 3. “Meenakshi me mudam dehi” krithi by Muthuswamy Dikshitar in Ragam Purvikalyani (Gamakakriya) – Listen MSS
 4. “Mayamma yaninae” krithi by Shyama Sastri in Ragam Aahiri – Listen MSS
 5. “Meena nayana neevu” krithi by Subburaya Sastri in Ragam Darbar – Listen DK Jayaraman
 6. “Nannu brovu Lalitha” by Shyama Sastri in Ragam Lalitha – Listen Nithyasri
 7. “Marivere gathi evaramma” by Shyama Sastri in Ragam Anandhabhairavi – Listen Ranjani Gayathri
 8. “Sarojadhala netri himagiri putri” by Shyama Sastri in Ragam Sankarabharanam – Listen MSS
 9. Meenakshi Navarathinamalika Krithis by Shyama Sastri – Lecture Demonstration by T.N. Seshagopalan — Listen TNS – Actual kritis listed in Carnatica site
 10. There are 8 krithis listed as Madhuramba vibhakthi krithis by Muthuswamy Dikshitar in Wikipedia
 11. There are 5 krithis listed as Meenakshi devi krithis by Muthuswamy Dikshitar in Wikipedia (including one mentioned as 3rd krithi above)
 12. “Meenakshi Pancharatnam” slokam by Adi Shankarar in Ragam Revathi(?) and Kanada – Listen MSS
 13. “Meenakshi Suprabhatam” sung by Sundari Sundaresan – Listen
 14. Collection of Meenakshi Amman Padalgal – sung by L.R.Eshwari and Veeramanidasan – Listen
 15. “En Thaai nee andro Meenakshi” – Listen MSS
 16. “Madurai Arasaalum Meenakshi” sung by Seerkali Govindarajan – Listen
 17. “Kondai mudi alangarithu” – Listen P. Susheela

 

by prabhuh at December 17, 2017 07:30 AM

November 19, 2017

Subramani - 2007

பனிநேரம்

பனியோடு பனியாய்
தன் பணி மறந்து
உறைந்து போய்
எதிர் திசை நோக்கி நிற்கும் நேரமே!
என்னோடு சேர்ந்து,
உருகி, கரைந்து
எதிர்காலம் தாண்டி, அவளிடம்
விரைந்து செல்ல, வா!

by rsubramani at November 19, 2017 07:33 AM